Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

IVTM Solicitude de beneficios fiscais no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

Calquer persoa física o xurídica que desexe presentar un solicitude de beneficios fiscais no IVTM (Importo sobre vehículos de tracción mecánica)
No caso de solicitalo en nome dun terceiro deberá acreditarse a representación do mesmo.

As personas físicas poderán presentalo presencialmente ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

As persoas xurícas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 únicamente poderán presentalo de forma electrónica.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e a declaración deben descargarse/imprimirse e despois de cuberto e asinado xunto coa documentación a achegar, se é o caso, pódese presentar en:

Rexistro de entrada do Concello de Ferrol
Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.

Telf.: 981.944.023

ELECTRÓNICAMENTE

Para presentar a solicitude de manera electrónica, vostede deberá:


  • Cubrir o modelo de Solicitude de beneficios fiscais no IVTM e no seu caso a Declaración responsable para o IVTM.

  • Asinar electrónicamente tanto a solicitude e declaración como a demáis documentación que se achegue.

  • Tramitar unha “Nova solicitude electrónica” onde se engadirá a documentación a presentar.

  • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá o xustificante de rexistro de entrada no Concello.

Solicitude de beneficios fiscais no IVTM e Declaración responsable (si é o caso) debidamente cubertos e asinados, así como a documentación exisida en cada caso.

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.


Volver
Rexistro electrónico