Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0602 11/19
Denominación CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL NO CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE ANEIROS
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Grupo G "viales y pistas", Subgrupo 4, Categoría D
Orzamento (con IVE) 531.820,04 € (18% do IVE incluído)
Orzamento (sen IVE) 450.694,95 €
Publicación en perfil 23/04/2012 11:39:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de data 23/04/2011
Data de publicación do anuncio na web 23/04/2012 11:39:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio BOP núm. 76 de data 23/04/2012
BOP correccións Anuncio reapertura BOP núm.98 de data 25-05-2012
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 26/05/2012
Fin 20/06/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e dias non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos A Xunta de Goberno en sesión celebrada en data 27/08/2012, nomeou o comité de expertos que estará formado por:
- Dona Paula García Pérez, enxeñeira técnica municipal.
- Don Juan Vila Pita, arquitecto municipal.
- Don Juan Ares Gondell, enxeñeiro municipal

A Xunta de Goberno, na súa sesión de data 08/10/2012, aprobou a modificación da composición do comité de expertos, que quedará integrado por:
-Dona Paula García Pérez, enxeñeira técnica municipal.
-Don Juan Vila Pita, arquitecto municipal.
-Don Guillermo Díaz del Río y Fortuny, arquitecto muncipal.
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobres B " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcalde do Concello de Ferrol
Data da apertura 04/09/2012
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 31/08/2012 11:51:00
Nome da apertura Apertura sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Sala de Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 09/10/2012
Hora da apertura 11:00
Data de publicación da apertura na web 04/10/2012 14:37:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 26/11/2012 13:09:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 26/11/2012
Adxudicatario OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA)
Importe de adxudicación (sen IVE) 382983,05
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"UTE POLIGRAS IBÉRICA, S.A.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.; UTE ANCHELERGUES Y ASOCIADOS- COVSA, CONSTRUCCIÓNS, OBRA E VIAIS, S.A.; UTE ANEIROS (XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.- CONSTRUCCIONES CONCIFA, S.L.; CONSTRUCCIONES VALE, S.L.; EXCARBI, S.L.; TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L.; UTE SARDALLA ESPAÑOLA, S.A- CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.; UTE GÓMEZ Y CÍA, S.L.- ATLÁNTICA DE CONST. Y M.A., S.L.; HORDESCÓN, S.L.; UTE ELECNOR INFRAESTRUCTURAS- GÓMEZ CRESPO, S.L.; UTE TUBERÍAS DEL NORTE (TUNOR, S.L.)- VILLASUSO ORTEGAL, S.L.; EXTRACO, S.A.; S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA.; ABECONSA, S.L.U.; UTE ALPA, S.L. - HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A..; UTE ALPA, S.L.- HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A.; UTE ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.- CALFENSA PROYECTOS, S.L.; UTE EULEN, S.A. - EXCAVACIONES POSE, S.L.; JOSE NO MARTIÑAN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.; ALEA CONSTRUCCIONES, S.L.; UTE ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.U.- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,S.A.; MARCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.; MARCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.; UTE CIVISGLOBAL, S.L.- SEIFRÁN, S.L.; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA); CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.; UTE EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA, S,L.- CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S.L.; CONSTRUCCIONES GALDIANO, S.A.; JESUS MARTINEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A.; CONSTRUCCIONES ÁNGEL JOVE, S.A.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.; UTE JARDINERÍA ARCE,S.L.- ALVAC, S.A.; UTE OGMIOS PROYECTO, S.L.- CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.; AGRUPCONSA,, S.L.; C. ALDASA, S.L.U.; ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.; ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.; CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.; UTE MANTENIMIENTO OBRAS PORTUARIAS, S.L. (MANTOP)- URBE COSNTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.; UTE BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L. - EXCOVER, S.L.; CAMARGA COSNTRUCCIONES (CAMARGA, SL.); COPCISA, S.A."

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Por acordo da Xunta de Goberno Local na sesión que tivo lugar o día 14/05/2012 acordouse desistir do procedemento de licitación en curso por mor dunha incongruencia detectada no proxecto en canto ó prazo de execución sinalado  na Memoria do proxecto e o sinalado no Digrama de Gant.
Na mesma sesión acordouse corrixir o erro detectado no proxecto e en consecuencia o prego de cláusulas administrativas (epígrafe 4 "prazo de execución" do Cadro de características do contrato) e a reapertura do prazo de presentación de ofertas para a citada licitación.
O prazo de presentación de ofertas para esta nova reapertura é de 26 días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil do contratante. (O anuncio de reapertura no Perfil publicase en data 15/05/2012 polo que o prazo de presentación comenzará a contar dende o día seguinte ó da publicación no BOP).

Pódese obter a través deste Perfil (no apartado Prego técnico) o documento aclaratorio co prazo válido de execución denominado "Anexo ó Proxecto" así como a páxina do prego de cláusulas administrativas modificado co prazo válido.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar