Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0311 12/32
Denominación SERVIZO DE VIXIANCIA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA OS CENTROS E INSTALACIÓNS PERTENCENTES O EXCMO. CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Grupo M, Subgrupo 2 , Categoría c
Grupo L, Subgrupo 6, Categoría c


*Nota: a clasificación esixida foi modificada por acordo da Xunta de Goberlo Local de data 22/10/2012. Ver anuncio reapertura Perfil.
Orzamento (con IVE) 420.000,00 €/ano (co 21% do IVE incluído)
Orzamento (sen IVE) 347.107,44 €/ano
Publicación en perfil 15/10/2012 12:09:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de data 15/10/2012
Data de publicación do anuncio na web 15/10/2012 12:09:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura 22/10/2012 12:50:00
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio licitación de data 22/10/2012
BOP correccións Anuncio de reapertura no BOP núm. 207 de data 30/10/2012
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 31/10/2012
Fin 07/11/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos A Xunta de Goberno Local en sesión de data 19/11/2012 nomeou o comité de expertos que estará integrado por:

- Don Alberto Castro Rascado, enxeñeiro municipal
- Don Juan Ares Gondell, enxeñeiro municipal
- Don Juan A. Vila Pita, arquitecto municipal
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias Técnicas
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 26/11/2012
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 22/11/2012 13:33:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/02/2013
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 30/01/2013 12:00:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 21/03/2013 14:17:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 21/03/2013
Adxudicatario EULEN, S.A.- EULEN- S.A. UTE
Importe de adxudicación (sen IVE) 622940,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome José Manuel Pérez Díaz
Cargo Funcionario municipal

Outra información

Nota importante: O día 15/10/12 publicouse nesta web o anuncio de licitación no Perfil do contrante, quedando pendente de abrir o prazo de presentación de proposicións ata que se publicase o correspondente anuncio de licitación no BOP. O dito anuncio saiu publicado o día 22/10/12 e nesa mesma data a Xunta de Goberno Local acordou modificar os pregos de cláusulas que rexen esta contratación en canto á clasificación esixida e a claúsula 30 do prego de claúsulas administrativas (SUBROGACIÓN DE PERSONAL). Polo exposto, publícase neste Perfil con data 22/10/12 un anuncio corrixindo as modificacións citadas e reabrindo o prazo de presentación de ofertas.Os pregos modificados pódense descargar directamente desta web. Lémbrase ós licitadores que o  prazo de presentación de proposicións será igualmente de oito (8) días naturais e comezará a contar dende o día seguinte ó da publicación do correspondente anuncio de reapertura no BOP.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar