Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03004 13/54
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS CORRESPONDENTES O "PROXECTO BASICO E DE EXECUCION PARA A REURBANIZACION DA PRAZA DO RIO DO TRONCO"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 523.533,24 € co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) 432.672,10 €
Publicación en perfil 21/11/2013 8:12:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 21/11/2013
Data de publicación do anuncio na web 21/11/2013 8:12:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 230 de data 03/12/2013
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 04/12/2013
Fin 16/12/2013
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Planos e memoria (ZIP)
BC3: Praza do Tronco (ZIP)
Administrativo Ver
Técnico
Plano Ver

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 31/01/2014
Hora da apertura 10:30
Data de publicación da apertura na web 29/01/2014 12:30:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 07/03/2014
Hora da apertura 9:50
Data de publicación da apertura na web 05/03/2014 12:30:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 30/04/2014 14:13:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 07/05/2014
Adxudicatario Acciona Infraestructuras, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 375732,45
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.; CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.; MORMATO SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.; TRANSPORTES Y EXCAVACIONES ARINES, S.L.; CONSTRUCCIONES CANOSA, S.L.; ORMER CONSTRUCCIONES, S.L.;HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A.; SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA; ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.; PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; MONCINA, S.L.; OBRAS Y VIALES DE GALICIA; CONSTRUCCIONES ANGEL JOV, S.A.U.; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; EXTRACO S.A.; JOSÉ NO MANTIÑAN E HIJOS, CONSTRUCCIONES, S.A.; MISTURAS, S.A.; COPCISA, S.A.; CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L.: C. ALDASA, S.L.U. ; CONSTRUCCIONES CANARGA, S.L.; ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.; ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A."

Responsable/s

Nome María José González Novo
Cargo Arquitecta municipal

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 13 días naturais (trámite urxente) contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 21/11/2013) ou no BOP (03/12/2013)Polo tanto a data de remate é o día 16/12/2013.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 07/05/2014
Adxudicatario: Acciona Infraestructuras, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfi

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar