Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05004 13/44
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO DE CAMPOS DE FUTBOL DE CESPEDE ARTIFICIAL, PISTAS DE PADEL E PISTA MULTIDEPORTES DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) -Importe anual: 60.063,93 €/ano co 21% do IVE incluído. -Importe 2 anos de contrato: 120.127,86 € co 21% do IVE incluido. -Importe estimado do contrato:238.270,13 € (Ver pregos)
Orzamento (sen IVE) 49.639,61 €/ano
Publicación en perfil 21/11/2013 8:48:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contrante de data 21/11/2013
Data de publicación do anuncio na web 21/11/2013 8:48:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 2 de 3/01/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 04/01/2014
Fin 18/01/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 24/01/2014
Hora da apertura 10:35
Data de publicación da apertura na web 22/01/2014 11:30:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 07/03/2014
Hora da apertura 10:45
Data de publicación da apertura na web 05/03/2014 12:30:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 05/05/2014 9:27:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 14/07/2014
Adxudicatario :Jardinería Arce, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 72980,14
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / - IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

-Novos pregos de claúsulas administrativas particulares; a Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 16/12/2013 acordou modificar os pregos de claúsulas administrativas engandindo unha cláusula relativa ó persoal a subrogar así como un Anexo VI cos datos do citado persoal, e aclarar, en relación co persoal mínimo esixido, que un dos operarios deberá ter obrigatoriamente xornada completa. Ver pregos aprobados por acordo da Xunta de Goberno de data 16/12/2013 subidos a este Perfil o día 18/12/2013.

--Data de remate de presentación de ofertas
: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 15 días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 21/11/2013) e unha ampliación da información do anuncio (publicado o día 18/12/2013) ou no BOP (pendente a súa publicación). Polo tanto a data de remate queda pendente ata que saia publicado o correspondente anuncio de licitación no BOP.Formalización do contrato:
Data de formalización: 14/07/2014
Adxudicatario:Jardinería Arce, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar