Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03004 13/47
Denominación CONTRATACION DA SUBMINISTRACION E MONTAXE DE MOBILIARIO URBANO DO BARRIO DE A MAGDALENA
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto cun único criterio de valoración (prezo)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 134.490,29 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 111.149,00 €
Publicación en perfil 04/12/2013 12:19:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de contratante de data 04/12/2013
Data de publicación do anuncio na web 04/12/2013 12:19:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP publicado en data 18/12/2013 BOP núm. 240
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 19/12/2013
Fin 02/01/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 17/01/2014
Hora da apertura 10:30
Data de publicación da apertura na web 15/01/2014 11:56:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 28/03/2014 10:31:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 09/04/2014
Adxudicatario Globalia Urbanismo Integral, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 93685,36
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 15 días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 04/12/2013) ou no BOP (18/12/2013). Polo tanto a data de remate é o 02/01/2014.


Formalización do contrato:
Data de formalización: 09/04/2014
Adxudicatario: Globalia Urbanismo Integral, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfi

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar