Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05101 13/32.3
Denominación CONTRATACION DA SUBMINISTRACION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DE FERROL
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 51.318,52 € co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) 42.412,00 sen IVE
Publicación en perfil 04/12/2013 13:30:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de contratante de data 04/12/2013
Data de publicación do anuncio na web 04/12/2013 13:30:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP num. 240 de data 18/12/2013
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 19/12/2013
Fin 02/01/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 31/01/2014
Hora da apertura 10:55
Data de publicación da apertura na web 29/01/2014 12:30:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 25/02/2014
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 21/02/2014 12:36:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 03/04/2014 13:49:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 11/04/2014
Adxudicatario Equipamiento de Oficinas Ferrol, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 39648,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 15 días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 04/12/2013) ou no BOP (18/12/2013). Polo tanto a data de remate é o 02/01/2014


Formalización do contrato:
Data de formalización: 11/04/2014
Adxudicatario: Equipamiento de Oficinas Ferrol, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfi

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar