Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 13 UR 3.1-31
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DE "CENTRO CIVICO DE CANIDO-CENTRO DE MAIORES-CENTRO PARA A INFANCIA"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E
Orzamento (con IVE) 1.058.731,95 € co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) 874.985,08 €
Publicación en perfil 09/12/2013 8:57:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de contratante de data 09/12/2013
Data de publicación do anuncio na web 09/12/2013 8:57:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 240 de data 18/12/2013
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 19/12/2013
Fin 13/01/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 31/01/2014
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 29/01/2014 12:30:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 07/03/2014
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 05/03/2014 12:30:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 28/04/2014 14:56:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 16/05/2014
Adxudicatario S.A. de Obras y Servicios, COPASA
Importe de adxudicación (sen IVE) 769000,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"UTE CONSTRUCCIONES Y VIALES KUPULA, S.L.- VIALÓN TC, S.L.;SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA;, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.;DRAGADOS, S.A.; ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.; CONSTRUCCIONES ABAL; UTE EXTRACO S.A.- PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; COPCISA, S.A.; ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.,; CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE, S.A.U. ; CONSTRUCCIONES VILA- MIÑO, S.A.; CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.; ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN S.L; UTE XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L -ABECONSA, S.L; CRC OBRASY SERVICIOS, S.L. ANTALSIS, S.L.; UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U.;OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRES`PO,"

Responsable/s

Nome María José González Novo
Cargo Arquitecta municipal

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 26 días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 09/12/2013) ou no BOP (18/12/2013). Polo tanto a data de remate é 13/01/2014.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 16/05/2014
Adxudicatario: S.A. de Obras y Servicios, COPASA
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar