Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03008 14/06
Denominación LIMPEZA E MANTEMENTO DE CUBERTAS E BAIXANTES NOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL E PRIMARIA DOS QUE O MANTEMENTO CORRESPONDELLE O CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto cun único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe.      * Ver requisitos mínimos de solvencia no prego.
Orzamento (con IVE) 47.149,50 €/ANO * Ver detalles no prego
Orzamento (sen IVE) 38.966,53 €/ANO
Publicación en perfil 13/03/2014 11:34:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 13/03/2014
Data de publicación do anuncio na web 13/03/2014 11:34:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 58 de data 26/03/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 27/03/2014
Fin 10/04/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 09/05/2014
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 07/05/2014 9:51:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 09/07/2014 10:57:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 17/07/2014
Adxudicatario Cys Hispania, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 57478,40
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS)/ IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María Jesus Rodríguez Casanova
Cargo Arquitecta técnica municipal

Outra información

Prazo de presentación de proposicións: consonte establece o prego de claúsulas administrativas o prazo de presentación de proposicións será de 15 (quince) días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Perfil do contratante (publicado o día 13/03/2014) ou no BOP (publicado o día 26/03/2014). A data de remate do prazo de presentación de proposicións é o 10/04/2014.


Formalización do contrato:
Data de formalización: 17/07/2014
Adxudicatario:Cys Hispania, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar