Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 14 UR 4.2.1-5
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DE "REURBANIZACION DA RUA DO SOL"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista GRUPO G), SUBGRUPO 6, CATEGORÍA d
Orzamento (con IVE) 954.055,16 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 788.475,34 € sen IVE
Publicación en perfil 09/05/2014 10:08:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do Contrante de data 09/05/2014
Data de publicación do anuncio na web 09/05/2014 10:08:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 98 do día 26/05/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 27/05/2014
Fin 21/06/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol de 9 a 14 horas de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Proxecto de reurbanización da rúa do Sol entre a Praza de España e a Rúa Atocha
Descargar BC3
Administrativo Ver
Técnico
Plano Ver

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/06/2014
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 25/06/2014 11:33:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/09/2014
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 03/09/2014 12:33:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 01/10/2014 10:22:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 01/10/2014
Adxudicatario Acciona Infraestructuras, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 661057,73
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.;UTE EXTRACO, S.A.- PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; DESMACO, S.L.; UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L.- CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSÉ SAA, S.L.; CIVIS GLOBAL, S.L.; UTE VIALÓN TC, S.L.- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U.; EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GALCIA, S.L. (EXOGA); LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.;ACCIONA INFRAESTRUCTURA, S.A.; ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.; OGMIOS PROYECTO S.L.;UTE CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L- HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A.; CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L. ; UTE ERFINCO S.L. - MANUEL RIVAS BOQUETE, S.L.;DRAGADOS, S.A.; ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.; PROYECON GALICIA, S.A.; ELSAMEX, S.A.; MISTURAS, S.A.;CANARGA, S.L.; COPCISA, S.A.; SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA; XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.- EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.; JOSÉ NO MATIÑAN E HIJOS, CONSTRUCCIONES, S.A.; ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.; FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.;CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE, S.A.U."

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

-INFORMACIÓN DE DATA 26/05/2014:

Prazo de presentación de proposicións: consonte establece o prego de claúsulas administrativas o prazo de presentación de proposicións será de vinteseis (26) días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Perfil do contratante (publicado o día 09/05/2014) ou no BOP (publicado o día 26/05/2014). Polo tanto a data de remate do prazo de presentación de proposicións é o día 21/06/2014.

-INFORMACIÓN DE DATA 10/06/2014:
No día de hoxe subíuse a este Perfil no subapartado PLANOS CAD un documento denominado PLANO BASE.dwg que amplía a documentación gráfica en formato dwg relativa ás refencias externas.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 02/10/2014
Adxudicatario: Acciona Infraestructuras, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar