Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 03109 14/19
Denominación CONTRATACION DE EMPRESA COMERCIALIZADORA DOS SUBMINISTROS DE GAS NATURAL NOS EDIFICIOS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto cun único criterio de valoración e suxeito a regulación harmonizada
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe.
Outros requisitos:
-Certificación ou documento expedido polo Ministerio correspondente acreditativo da condición de empresa comercializadora de gas natural.
-Información e indentificación das formas de contacto, persoal e medios materiais que, para atención ao cliente, porá á súa disposición.
Orzamento (con IVE) Tipo máximo de licitación:considérase como tipo máximo de licitación por unidade de consumo o termo variable (TV) de cada unha das tarifas (TV1, TV2, TV3 e TV4) que se fixa nas seguintes cantidades expresadas en céntimos de euro/kWh: • Tarifa 3.1: 6,3370 c€/kWh • Tarifa 3.2: 5,7231 c€/kWh • Tarifa 3.3: 5,0935 c€/kWh • Tarifa 3.4: 4,7823 c€/kWh Orzamento máximo anual dispoñible: para o presente contrato non se fixa un presuposto máximo de licitación por tratarse dun contrato de subministración con entregas de produto subordinadas á demanda do Concello. Polo tanto para os efectos de consignación presupostaria anual para este contrato establécese unha cantidade de 147.935,88 €/ANO co 21% do IVE incluído (122.261,06 €/ANO sen IVE). *Importe total polos 2 anos de duración inicial do contrato: 295.871,76 € co 21% do IVE incluído (244.522,12 € sen IVE).
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 15/07/2014 10:24:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 15/07/2014
Data de publicación do anuncio na web 15/07/2014 10:24:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE Anuncio de licitación no BOE núm.183 do día 29/07/2014
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm.146 do día 04/08/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE Anuncio DOUE enviado o día 15/07/2014 e publicado o día 17/07/2014
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 15/07/2014
Fin 23/08/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 (de luns a venres) e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/09/2014
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 03/09/2014 12:33:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 09/10/2014 10:15:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 09/10/2014
Adxudicatario GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 244522,12
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * PLURIANUAL (2 ANOS). Ao tratarse de un contrato de subministro estableces a anterior contía a efectos de consignación orzamentaria // IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Consonte establece o prego de claúsulas administrativas o prazo de presentación de proposicións será de corenta (40) días naturais contados dende a data do envío do anuncio de licitación ó DOUE (enviado o día 15/07/2014 e publicado o día 17/07/2014) polo que o prazo estará aberto ata o vindeiro día 23/08/2014. 

Formalización do contrato:
Data de formalización: 07/11/2014
Adxudicatario:GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste PerfilUtilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar