Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 14/24
Denominación ENAXENACION DA COTA DO 15,50% DA PARCELA AC-3 DO PROXECTO DE COMPENSACION DO SECTOR PP-4-R O BOIAL
Tipo de expediente Contrato privado
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Poxa (procedemento aberto cun único criterio de valoración)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional 25% do tipo licitación-prezo parcela (39.300,25 €)
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Tipo de licitación-prezo da parcela: 157.201,01 €, cantidade que poderá ser mellorada polos licitadores á alza, non admitíndose proposicións por debaixo desta cantidade. Este prezo non inclúe o Imposto sobre o valor engadido (IVE) -ou as figuras impositivas estatais ou autonómicas que lle sexan de aplicación - nin os gastos inherentes á execución da venda. Serán de conta do adxudicatario os gastos orixinados da elevación a público do alleamento ó seu favor e os de inscrición rexistral. Igualmente queda obrigado ó aboamento de todos os tributos e prezos públicos que orixine a transimisión, incluído, se é o caso o IVE correspondente.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 28/07/2014 8:43:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de contratante de data 28/07/2014
Data de publicación do anuncio na web 28/07/2014 8:43:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 150 de data 08/08/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 09/08/2014
Fin 23/08/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/03/2015
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web 24/03/2015 11:24:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 07/05/2015 13:33:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 07/05/2015
Adxudicatario Carlos Bruquetas Galán en nome propio e en representación de outros e Diego Salas- Pombo Bruquetas en nome propio e en representación de outros
Importe de adxudicación (sen IVE) 157202,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Consonte establece o prego de claúsulas administrativas o prazo de presentación de proposicións será de quince (15) días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Perfil de contratante (publicado o día 28/07/2014) ou no BOP (publicado o día 08/08/2014) polo que a data de remate do prazo de presentación de proposicións será o sábado día 23/08/2014 ( lémbrase que o horario do Rexistro Xeral os sábados é de 9 a 13 horas).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar