Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 14 UR 3.1.51
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REHABILITACION DO CENTRO CIVICO DE FERROL VELLO. XULLO 2014"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 350.594,06 €
Orzamento (sen IVE) 289.747,16 €
Publicación en perfil 09/09/2014 11:27:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 09/09/2014
Data de publicación do anuncio na web 09/09/2014 11:27:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm.180 do día 22/09/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 23/09/2014
Fin 18/10/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico
Plano Ver
ProxectoDescargar ZIP (8.8 Mb)
Arquivo BC3Descargar ZIP

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 07/11/2014
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 05/11/2014 13:00:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 12/12/2014
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 10/12/2014 12:30:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 09/02/2015 13:04:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 09/02/2015
Adxudicatario S.A. DE SERVICIOS Y OBRAS, COPASA
Importe de adxudicación (sen IVE) 245991,74
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"PROSEMA NOROESTE, S.L.; INLASTIME, S.L.; CONSTRUCCIONES CANOSA, S.L.; ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.; CONSTRUCCIONES VALDOVIÑO, S.L.; ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES ALPA, S.L.; CONSTRUCCIONES C.CANCELA, S.L.; CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.; SA de Obras y Servicios, COPASA; CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.; CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ S.L.;CONSTRUCCIONES VILA RIO MIÑO, S.A.; PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS,S.L.;OGMIOS PROYECTO S.L.;ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.L.;SERGONSA SERVICIOS, S.L.; VIODER, S.L.; CYS HISPANIA S.L.;OBRASY VIALES DE GALICIA, S.L.; IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L."

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

08/10/2014: Nota aclaratoria en canto á previsión do gasto plurianual das obras:
-con cargo á anualidade 2014: 70.118,81 €
-con cargo á anualidade 2015: 280.475,25 €

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 26 días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 09/09/2014) ou no BOP (22/09/2014). Polo tanto a data de remate de presentación de proposicións será o día 18/10/2014.

Data Adxudicación: 09/02/2015
Data Sinatura Contrato: 10/02/2015
Contratista: S.A. DE SERVICIOS Y OBRAS, COPASA

(Para consultar máis datos ver acordo de adxudicación).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar