Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05101 14/29
Denominación CONTRATACION DA SUBMINISTRACION DE EQUIPAMENTO NO AUDITORIO DE FERROL
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe clasificación pero sí determinados requisitos de solvencia técnica que se recollen nos anuncios de licitación así como na cláusula 21.1 apartado E.2) do prego de cláusulas administrativas.

Orzamento (con IVE) 224.935,68 € co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) 185.897,26 € sen IVE
Publicación en perfil 09/09/2014 13:14:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 09/09/2014
Data de publicación do anuncio na web 09/09/2014 13:14:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm.177 do día 17/09/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 18/09/2014
Fin 25/09/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 10/10/2014
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 08/10/2014 9:13:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 14/11/2014
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 12/11/2014 11:26:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 28/01/2015 10:38:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 02/02/2015
Adxudicatario TECESA, S.L.U.
Importe de adxudicación (sen IVE) 169433,73
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de oito (8) días naturais (trámite urxente) contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 09/09/2014) ou no BOP (publicado o día 17/09/2014). Polo tanto a data de remate de presentación de proposicións é o día 25/09/2014.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 02/02/2015
Adxudicatario:TECESA, S.L.U.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar