Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03004 14/31
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA DE ARQUEOLOXIA DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe clasificación pero sí determinados requisitos de solvencia técnica así como obriga da empresa de contar con determinados elementos persoais para a debida execución do contrato. Consultar o prego.
Orzamento (con IVE) Tipo de licitación anual: 32.321,52 €/ano co 21% do IVE incluído. Tendo en conta a duración do contrato (4 anos) o importe total ascende á cantidade de 129.286,08 € co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) Tipo de licitación anual: 26.712,00 €/ano. Importe sen IVE para os 4 anos de contrato: 106.848,00 €
Publicación en perfil 26/09/2014 11:20:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 26/09/2014
Data de publicación do anuncio na web 26/09/2014 11:20:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm.196 do día 14/10/2014
BOP correccións Anuncio de reapertura da licitación no BOP núm. 33 de data 19/02/2015
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 20/02/2015
Fin 06/03/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano
* Pregos administrativo e técnico con nova titulación
Data reapertura05/02/2015

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 28/08/2015
Hora da apertura 9:15
Data de publicación da apertura na web 25/08/2015 10:15:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 06/10/2015
Hora da apertura 9:20
Data de publicación da apertura na web 02/10/2015 12:00:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 07/04/2016 12:39:00
Outros acordos Acordo Xunta de Goberno de data 26/01/2015 de reapertura da licitación

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 14/04/2016
Adxudicatario ARQUEOLOXÍA DO NOROESTE, S.L.U.
Importe de adxudicación (sen IVE) 84000,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

PROSPECTIVA Y ANÁLISIS ARQUEÓLOGOS SLP; ARQUEOLOXÍA DO NOROESTE SLU; AXA ARQUEOLOXÍA SC; ARCHEOATLÁNTICA SL; TOMOS CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN SL; ADOBRICA ARQUEOLOXÍA SL; ESTELA LOXÍSTICA E PROXECTOS SL

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 15 (quince) días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 26/09/2014) ou no BOP (publicado o día 14/10/2014). Polo tanto a data de remate de presentación de proposicións será o día 29/10/2014.

-Información de data 29/01/2015:
Dentro do prazo de presentación de ofertas tiveron entrada dous recursos ós pregos relativos á titulación esixida para participar no procedemento. Tendo en conta que efectivamente existía un erro nos pregos nese senso, a Xunta de Goberno Local acordou modificar os pregos técnicos e administrativos, convocar nova licitación reabrindo un novo prazo de presentación de proposicións. Para xeral coñecemento infórmase que os anuncios de respertura aínda non foron publicados. O acordo da Xunta de Goberno pódese descargar íntegramente no apartado precedente deste perfil subtitulado "Outros acordos".


 -Información de data 05/02/2015:

No día de hoxe subíuse a este perfil o anuncio de reapertura  da licitación así como os novos pregos aprobados por  acordo da Xunta de Goberno Local na sesión de data 26/01/2015, nos que se modificou a titulación esixida para participar no procedemento.
Consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un novo prazo de presentación de 15 (quince) días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (anuncio de reapertura do día 05/02/2015) ou no BOP (pendente a publicación do anuncio de reapertura). Polo tanto a data de remate de presentación de proposicións deste novo prazo de REAPERTURA queda pendente ata a publicación do anuncio de reapertura no BOP.

-Información de data 19/02/2015:
O anuncio de reapertura da licitación no BOP saíu hoxe día 19/02/2015 publicado (BOP núm.33) polo que o data de remate de presentación de proposicións deste novo prazo de REAPERTURA rematará o día 06/03/2015.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 14/04/2016.
Adxudicatario:ARQUEOLOXÍA DO NOROESTE, S.L.U.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste PerfilUtilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar