Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 04001 14/27
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCION DAS DROGODEPENDENCIAS NO AMBITO ESCOLAR DE FERROL, CURSO 2014-15 E CURSO 2015-16 A TRAVES DO CINE COMO ELEMENTO MOTIVACIONAL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto cun único criterio de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) -Tipo de licitación por curso escolar: 25.000,00 €/ curso co 10% do IVE incluído. Importe total para os dous(2) cursos escolares de duración do contrato: 50.000,00 € co 10% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) -Tipo de licitación sen IVE por curso escolar:22.737,27 €/ curso sen IVE. Importe total para os dous (2) cursos escolares de duración do contrato sen IVE:45.454,54 €
Publicación en perfil 26/09/2014 11:59:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 26/09/2014
Data de publicación do anuncio na web 26/09/2014 11:59:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP nº 193 de 9/10/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 10/10/2014
Fin 17/10/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres de de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións
Data da apertura 24/10/2014
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 22/10/2014 13:35:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 12/01/2015 12:14:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 12/01/2015
Adxudicatario INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 45474,54
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 CURSOS) / IVE do 10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome José Antonio Rodríguez Rey
Cargo Técnico de Benestar Social

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 8(oito) días naturais (na tramitación urxente os prazos redúcense á metade) contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 26/09/2014) ou no BOP (pendente a súa publicación). Polo tanto a data de remate de presentación de proposicións virá determinada pola publicación do anuncio de licitación no BOP.  Publicación do anuncio no BOP nº 193 o día 9/10/2014. Fin prazo presentación de ofertas 17/10/2014

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar