Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03004 14/48
Denominación CONTRATACIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó "PROXECTO DE REXENERACIÓN E MELLORA DE ZONAS VERDES E PARQUES PÚBLICOS: CANTÓN DE MOLÍNS, CANTÓN BAIXO, ALAMEDA DE SUANCES E XARDÍNS DAS ANGUSTIAS, DO CONCELLO DE FERROL. PROXECTO REFORMADO. FASE 1
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado con publicidade/pluralidade criterios valoración/trámite urxente/documentalmente simplificado
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista GRUPO G; SUBGRUPO 06; CATEGORÍA EOrzamento (con IVE) 1.197.464,80 € (21% IVE)
Orzamento (sen IVE) 989.640,33 €
Publicación en perfil 28/10/2014 11:16:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 28/10/2014 11:16:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 29/10/2014
Fin 07/11/2014
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Memorias (ZIP)
Pliego de condiciones (ZIP)
Planos (ZIP)
Seguridad y salud (ZIP)
Presupuesto (ZIP)
Anexo: Presupuesto Fase 1 (ZIP)
Administrativo Ver
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres C) dos cinco licitadores candidatos que foron seleccionados unha vez verificado o cumprimento das condicións de solvencia de conformidade co prego que rexe a licitación.
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 19/12/2014
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 17/12/2014 11:40:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 27/01/2015 11:56:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 27/01/2015
Adxudicatario FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 838225,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.; DRAGADOS,S.A.; ACCIONA INFRAESTRUCTURA,S.A. ;(UTE) CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.- EL EJUDILLO VIVEROS INTEGRALES,S.L.; (UTE) PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.- CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.; SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA; HORDESCON, S.L.; CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE, S.A.U.; ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.; EXTRACO, S.A.; COPCISA,S.A.; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA); (UTE) ALVAC S.A.- JARDINERÍA ARCE, S.L.; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.;"

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

- NÚMERO DE EMPRESAS ÁS QUE SE LLE CURSARÁ INVITACIÓN UNHA VEZ COMPROBADO OS REQUISITOS MÍNIMOS ESIXIDOS PARA A PRESENTE CONTRATACIÓN: 5 (ás cinco empresas mellor puntuadas atendendo ós criterios establecidos no Anexo III deste prego)

- SÓ PRESENTARÁN OFERTA ECONÓMICA (SOBRE C) as CINCO empresas mellor puntuadas no proceso de selección.


- FORMALIZACIÓN CONTRATO: 28/01/2015
- ADXUDICATARIO: FCC CONSTRUCCIÓN SA
(más datos, ver acordo adxudicación)

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar