Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05004 14/55
Denominación OBRAS DE CONSERVACION DE INSTALACIONS LUDICO DEPORTIVAS DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor prezo)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe clasificación pero sí determinados requisitos de solvencia e adscrición de medios. Consultar pregos (cláusula 12).
Orzamento (con IVE) 320.640,79 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 264.992,39 € sen IVE. * CONTRATO COFINANCIADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN DA CORUÑA E O CONCELLO DE FERROL EN VIRTUDE DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO EN DATA 14/11/2014; achega da Deputación: 80% (256.512,63 €), achega do Concello: 20% (64.128,16
Publicación en perfil 03/12/2014 12:38:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 03/12/2014
Data de publicación do anuncio na web 03/12/2014 12:38:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm.241 de data 17/12/2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 18/12/2014
Fin 12/01/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Proxecto - Descargar (PDF)
Modelo de declaración - Descargar (DOC)
Administrativo Ver
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/03/2015
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 11/03/2015 12:00:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/09/2015 8:31:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 24/09/2015
Adxudicatario SEGONSA SERVICIOS, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 210884,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do21%

Empresas que concurriron á licitación

"TERRRAUGA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.; HIPERDECO GALICIA,S.L.; ORMER CONSTRUCCIONES, S.L.; PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; ELECNOR INFRAESTRUCTURAS; EMERGIS CONSTRUCCION, S.L. ; ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.; XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. ; OGMOS PROYECTOS, S.L.; SYR-AMG,S.L.U;CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. ;EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L.; CONSTRUCCIONES VILA RÍO MIÑO S.A.;SERGONSA SERVICIOS , S.L.;CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.; CYS HISPANIA, S.L.; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L."

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Prazo de presentación de proposicións: consonte establece o prego de claúsulas administrativas o prazo de presentación de proposicións será de vinteseis (26) días naturais a contar  dende o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP ou Perfil do contratante. Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto que non coincida a data do anuncio no BOP e no Perfil de contratante, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. Polo tanto, o anuncio no Perfil foi publicado en data 03/12/2014 e o anuncio no BOP en data 17/12/2014, polo que a data de remate do prazo de presentación de proposicións é o día 12/01/2014.

Formalización contrato:24/09/2015
Adxudicatario: SEGONSA SERVICIOS, S.L.
(Para consultar máis datos, ver acordo adxudicación)

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar