Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 01106 14/54
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE DEFENSA XUDICIAL E ASISTENCIA XURIDICA DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe clasificación pero sí determinados requisitos de solvencia así como adscrición de medios persoais e materiais para a debida execución do contrato.
Orzamento (con IVE) -Tipo de licitación anual: 191.664,00 €/ano co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) -Tipo de licitación anual: 158.400,00 € sen IVE. * Prezo do contrato (duración inicial (4 anos) é 766.656,00 € co IVE incluído (633.600,00 € sen IVE).* Importe estimado (duración inicial máis eventuais prórrogas): 950.400,00 € sen IVE.
Publicación en perfil 05/12/2014 11:16:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 05/12/2014
Data de publicación do anuncio na web 05/12/2014 11:16:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP nº 244 do día 22 de decembro de 2014
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 22/12/2014
Fin 08/01/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 16/01/2015
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web 14/01/2015 11:29:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 30/01/2015
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 28/01/2015 12:30:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 10/03/2015 11:02:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 12/05/2015
Adxudicatario "UTE Bufete Pieltain-Fuertes y Asociados, S.L.P. & Lama Abogados, S.L.P."
Importe de adxudicación (sen IVE) 568000,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Leopoldo Moure García
Cargo Secretario Municipal

Outra información

Data de remate de presentación de ofertas: consonte figura no prego de cláusulas administrativas establécese un prazo de presentación de 15 (quince) días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Pefil do contrante (publicado o día 05/12/2014) ou no BOP (pendente a súa publicación).Polo tanto a data de remate de presentación de proposicións queda pendente ata a publicación do anuncio no BOP.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 12/05/2015
Adxudicatario: UTE Bufete Pieltain-Fuertes y Asociados, S.L.P. & Lama Abogados, S.L.P.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar