Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 14/52
Denominación Contratación dos servizos de mediación e asesoramento en materia de aseguramento do Concello de Ferrol
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade. Pluralidade criterios valoración. Documentalmente simplicado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) PREZO DO CONTRATO:o presente contrato non ocasiona gasto ningún para o Concello, sendo retribuído o adxudicatario a través das primas satisfeitas no seu momento ás entidades aseguradoras, as cales aborán como prezo, o resultado de aplicar ás primas netas dos seguros a porcentaxe de comisión ou corretaxe que teña ofertado o adxudicatario, entendéndose por prima neta a prima total menos os impostos, recargos e taxas do Consorcio de Compensación de Seguros. TIPO DE LICITACIÓN: fíxase como tipo de licitación o 2% de porcentaxe de comisión ou corretaxe, debendo ofertar unha única porcentaxe á baixa para todas as pólizas nas que medie.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 28/01/2015 11:53:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 28/01/2015 11:53:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 30/01/2015
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 28/01/2015 11:53:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 06/03/2015
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 04/03/2015 11:28:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 18/02/2016 11:00:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 26/02/2016
Adxudicatario B.V.C. ARTAI CORRESDURÍA DE SEGUROS, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *Porcentaxe de comisión ou corretaxe sobre o importe da prima neta das polizas nas que medie do 0,10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

O acto público de apertura de sobre C) convocado para o día 20/02/2015 ás 10:05 horas quedou suspendido ata nova convocatoria. A celebración desa apertura se anunciará coa debida antelación neste perfil.


Data de Adxudicación:17/02/2016
Contratista: B.V.C. ARTAI CORRESDURÍA DE SEGUROS, S.A.
Data Formalización Contrato: 26/02/2016
(Para consultar máis datos ver Acordo de Adxudicación).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar