Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03004 15/14
Denominación Contratación das obras correspondente ó proxecto complementario nº 1 do Centro Cívico de Canido, Centro para persoas maiores e Centro Infantil (PN 03004 15/14)
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/único criterio de valoración/documentalmente simplificado/trámite urxente
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista non se esixe
Orzamento (con IVE) 175.482.78 €
Orzamento (sen IVE) 145.027,10 €
Publicación en perfil 10/06/2015 11:46:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 10/06/2015 11:46:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 11/06/2015
Adxudicatario S.A. Obras y Servicios COPASA
Importe de adxudicación (sen IVE) 145027,10
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Xunta de Goberno Local de data 8/06/2015: Aprobación contratación administrativa, pregos, licitación, consulta á empresa contratista da obra principal (artigo 171.b) do TRLCSP) e declaración da urxencia ..

En aplicación do disposto no artigo  320 do TRLCSP non se constitúe Mesa de Contratación.

Xunta de Goberno de data 10/06/2015: Aprobación da adxudicación á empresa S.A. de Servicios y Obras, COPASA na cantidade de 145.027,10 € (sen IVE)

Formalización contrato:11/06/2015
Adxudicatario: S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA
(Para consultar máis datos, ver acordo adxudicación)

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar