Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05101 15/30
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE XESTIÓN DOS LOCAIS DE ENSAIO DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 45.000,00 €/ano
Orzamento (sen IVE) 37.190,08 €/ano
Publicación en perfil 26/11/2015 10:01:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 26/11/2015
Data de publicación do anuncio na web 26/11/2015 10:01:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 236 de 10/12/2015
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 11/12/2015
Fin 26/12/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 horas de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano Ver

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos Por resolución da concelleira de Economía, Facenda, Emprego e RRHH, en data 20/1/2016 se designou o Comité de Expertos, os cales se encargarán da valoración do criterio non avaliable mediante cifras ou porcentaxes (sobre B). O comité está integrado por:

- Arquitecto Municipal: don Felipe Cotovad Martínez
- Enxeñeiro Municipal: don Alberto Castro Rascado
- Productor executivo Teatro Jofre-contrato servizos Eulen: don Francisco Casteleiro Fraga.
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 26/01/2016
Hora da apertura 9:40
Data de publicación da apertura na web 22/01/2016 11:53:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de PRENSA do Concello de Ferrol
Data da apertura 08/03/2016
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 04/03/2016 11:54:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 20/06/2016 11:33:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 11/06/2016
Adxudicatario ATLANTIC PONTE 2000, SLU
Importe de adxudicación (sen IVE) 63200,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María Dolores Ameneiro Pena
Cargo Xefa do Negociado de Cultura

Outra información

Consonte establece o prego de cláusulas administrativas o prazo de presentación de proposicións é de 15 días naturais contados dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Perfil do contratante (publicado o día 26/11/2015) ou no BOP (pendente de publicar), polo que a data de remate do prazo de presentación de proposicións virá determinada pola publicación do anuncio no BOP.
Con data 23/11/2015 aprobouse un anexo ó prego de prescricións técnicas relativo á omisión de material no punto 4. - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS e que consta á súa disposición no apartado "Plano" desde Perfil.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 11/06/2016
Adxudicatario: ATLANTIC PONTE 2000, SLU.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar