Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 02002 16/01
Denominación CONTRATACION DUN SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 185.000,00 €/ano prima anual máxima de licitación. Este prezo non se atopa suxeito a IVE. As primas de seguros están suxeitas ao imposto sobre primas de seguros e aportacións ao Consorcio: en todo caso a prima máxima de licitación inclúe estes conceptos.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 31/03/2016 8:17:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 31/03/2016
Data de publicación do anuncio na web 31/03/2016 8:17:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE BOE Nº 90 de 14/04/2016
BOE correccións
BOP BOP Nº 70 de 14/04/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE Anuncio de licitación enviado ó DOUE en data 31/03/2016 (Publicado o día 2/04/2016)
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 31/03/2016
Fin 09/05/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 26/05/2016
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 23/05/2016 12:03:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 28/10/2016 12:24:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 30/11/2016
Adxudicatario MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE ASEGUROS Y REASEGUROS,S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 338932,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * PLURIANUAL ( 2 ANOS) conforme ao reaxuste das anualidades tendo en conta o prezo de adxudicación

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Seguindo instruccións do xefe de servizo da Unidade de Contratación se procede a publicar a seguinte NOTA ACLARATORIA:

- (PÁX 2/30 do PCAP) na fórmula de valoración da Rebaixa da prima, POR ERRO, consta: A oferta económica avaliarase consonte a seguinte fórmula:

30 x oferta máis baixa presentada/oferta do/a licitador/a que ten que ser puntuado/a

Tendo en conta que os puntos asignados ao criterio son 40 PTOS. A oferta económica avaliarase consonte á seguinte fórmula:

40 x oferta máis baixa presentada/oferta do/a licitador/a que ten que ser puntuado/a

Consonte establece o prego de claúsulas administrativas o prazo de presentación de proposicións será de 40 días naturais contados dende a data do envío do anuncio de licitación ó DOUE (enviado o día 31/03/2016) polo que o prazo de presentación remata o día 09/05/2016.Formalización do contrato:
Data de formalización: 30/11/2016
Adxudicatario:  MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil
Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar