Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 04001 15/34
Denominación SERVIZO DE COMEDORES SENIOR
Tipo de expediente Especial
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/Pluralidade criterios valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Tipo de licitación: O prezo de cada menú diario nos comedores senior será de 5,50 € co 10% do IVE incluído (5,00 € sen IVE), dos que o Concello aboará á empresa adxudicataria unha contía de acordo coas porcentaxes e criterios recollidos nos pregos. Orzamento máximo dispoñible: 172.260 € co 10% do IVE incluído (156.600 sen IVE).
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 04/04/2016 10:06:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio PERFIL CONTRATANTE
Data de publicación do anuncio na web 04/04/2016 10:06:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP Nº 71 de 15/04/2016
BOP correccións BOP nº 85 de 5/05/2016
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 06/05/2016
Fin 20/05/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos 04/04/2016 10:06:00

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 26/05/2016
Hora da apertura 9:50
Data de publicación da apertura na web 23/05/2016 12:03:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 31/05/2016
Hora da apertura 9:10
Data de publicación da apertura na web 27/05/2016 12:15:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 02/08/2016 10:07:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 24/08/2016
Adxudicatario SERUNION, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 156600,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Detectado erro na cláusula 9 do Prego de Prescripcións Técnicas; a concelleira delegada de Economía, Facenda, Emprego e RRHH, mediante resolución de data 22/04/2016, acordou:

Primeiro.- Correxir o erro detectado nos Pregos de Prescripcións Técnicas de xeito que: Onde di: Cláusula 9. Subrogación de persoal.Non se contempla a subrogación de persoal”.Debe dicir: Cláusula 9. Subrogación de persoal. A empresa adxudicataria terá a obriga de subrogar ao persoal adscrito ao servizo, cando así o estableza o Convenio Colectivo de aplicación e nos termos previstos no mesmo, por tratarse dunha cuestión de ámbito laboral.

A relación de persoal adscrito ao servizo facilitada pola actual adxudicataria consta

na resolución citada e nos anuncios de correccións de erros e reapertura.Da veracidade dos datos subministrados en relación a dito persoal será responsable a actual contratista

Manténdose o cláusulado do Prego Técnico en todo o demáis.

DÍA 5/05/2016 o BOP nº 85 PUBLICA ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERROS E REAPERTURA (prazo para a presentación de ofertas: 15 días naturais a contar dende o día seguinte á publicación indicada)

Formalización do contrato:
Data de formalización: 24/08/2016
Adxudicatario: SERUNION, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil
Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar