Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 03109 16/19
Denominación Contratación de empresa comercializadora dos subministros de gas natural nos edificios dependentes do Concello de Ferrol
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Aberto/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista Os licitadores acreditarán a súa solvencia económica e técnica consonte o disposto na cláusula 21.1 letra e) do PCAP.
No presente contrato non resulta esixible clasificación.
Orzamento (con IVE) As regras para o cálculo e establecemento dos termos fixos (TF1, TF2, TF3 e TF4) así como dos termos variables (TV1, TV2, TV3 e TV4) aparecen recollidos nos apartados 6.1 e 6.2 do PPT. Tipo máximo de licitación: Considérase como tipo máximo de licitación por unidade de consumo o termo variable (TV) de cada unha das tarifas (TV1, TV2, TV3 e TV4) que se fixa nas seguintes cantidades expresadas en céntimos de euro/kWh: Tarifa 3.1: 5,9840 c€/kWh Tarifa 3.2: 5,3082 c€/kWh Tarifa 3.3: 4,6156 c€/kWh Tarifa 3.4: 4,2733 c€/kWh Orzamento máximo anual dispoñible: 148.986,96 €/ANO co 21% do IVE incluído (123.129,72 €/ANO sen IVE). Importe estimado do contrato: 541.770,77 €
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 12/07/2016 11:16:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 12/07/2016 11:16:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE BOE Nº179 de 26/07/2016
BOE correccións
BOP BOP Nº138 de 21/07/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE Anuncio enviado o 12/07/2016 (nº 2016/S 136-245729 de fecha 16/07/2016)
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 12/07/2016
Fin 20/08/2016
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 30/08/2016
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 07/11/2016 13:43:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 20/10/2016
Adxudicatario GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 20/12/2016
Adxudicatario:  GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar