Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03004 16/16
Denominación CONCURSO DE PROXECTOS A NIVEL DE ANTEPROXECTOS, PARA A REMODELACIÓN DA PRAZA DE ARMAS DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Concurso de proxecto con intervención de xurado
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto, público e anómino, nunha única fase a nivel de anteproxecto
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) CONTÍA. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE SERVIZOS (redacción de proxecto básico e de execución, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde que se adxudica ao gañador). ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL A contía deste procedemento ascende á cantidade de CINCUENTA E TRES MIL EUROS SEN IVE (53.000 EUROS SEN IVE), e de SESENTA E CATRO MIL CENTO TRINTA (64.130,00) EUROS, IVE incluído. Valor estimado do contrato de servizos de redacción de proxecto básico e de execución, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde que se adxudica ao gañador: CINCUENTA MIL EUROS IVE non incluído (50.000 €), aos que hai que engadir DEZ MIL CINCOCENTOS EUROS EN CONCEPTO DE IVE (10.500,00 € correspondentes ao 21% de IVE): 30.000 € máis o 21% de IVE (6.300 € de IVE) correspondentes á redacción do proxecto básico e de execución (incluído o estudo de seguridade e saúde) 20.000 € máis o 21% de IVE (4.200 € de IVE) correspondentes á dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde. O o
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 14/07/2016 11:54:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 14/07/2016 11:54:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 137 de 20/07/2016
BOP correccións BOP Nº 35 de 20/02/2017
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 21/07/2016
Fin 13/09/2016
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano
Dilixencia proposta vocalVer
Anuncio corrección errosAnuncio perfil correción de erros e modificación da composición do xurado

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos XURADO: COMPOSICIÓN

PRESIDENTA
- Dona María Fernández Lemos (Concelleira de Urbanismo).

VOCAIS:
Un representante do Grupo Municipal de Ferrol en Común
Un representante do Grupo Municipal do PP
Un representante do Grupo Municipal do PSOE
Un representante do Grupo Municipal do BNG
Un representante do Grupo Municiapal de CIDADÁNS
-Don Ramón Montero Cereijo (Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia  Delegación de Ferrol
-Dona Carlota Pita Pita ( en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia)
-Don Carlos Quintáns Eiras (Arquitecto designado por los participantes)
-Don Felipe Cotovad Martínez.(Arquitecto Municipal de Urbanismo)
-Don Leopoldo Moure García (Secretario Xeral da Corporación)
-Don Manuel Roel Hernández-Serrano

SECRETARIO:
- Don Rogelio Cenalmor Palanca.
Data de publicación na web do comité de expertos 21/10/2016 14:02:00

Acto público

Nome da apertura Sobre 3: "Documentación administrativa"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/03/2017
Hora da apertura 12:30
Data de publicación da apertura na web 16/05/2017 11:48:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 16/05/2017 11:48:00
Outros acordos RELACIÓN PROPOSTAS ADMITIDAS E REXEITADA

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato
Adxudicatario CARLOS A. PITA ABAD
Importe de adxudicación (sen IVE) 50000,00
Importe de adxudicación (con IVE) 60500,00
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar