Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03007 16/22
Denominación Aglomerado camiño Arealba-Fontaíña (POS 2016)
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto cun único criterio de valoración (prezo) e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe.
Non obstante, a efectos de acreditación de solvencias, a clasificación que se considera adecuada á obra é a seguinte: Grupo G; Subgrupo 4; Categoría 1 (categoría A equivalente)
Orzamento (con IVE) 77.548,22 euros
Orzamento (sen IVE) 64.089,44 euros
Publicación en perfil 05/08/2016 9:54:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio licitación no Perfil
Data de publicación do anuncio na web 05/08/2016 9:54:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio BOP nº 154, do 16/08/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 17/08/2016
Fin 11/09/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre C) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 22/09/2016
Hora da apertura 9:10
Data de publicación da apertura na web 20/09/2016 12:31:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 21/12/2016 11:18:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 05/01/2017
Adxudicatario CONSTRUCCIONES CANARGA, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 29800,83
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"EXTRACO, S.A.; ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.; GED Integral S.A.; ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L.; OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA, S.L.; HORDESCON, S.L.; MISTURAS S,A. ; CONSTRUCCIONES CONCIFA, S.L.,EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA,S.L. ; EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ S.L.; CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.; F.GÓMEZ Y CÍA S.L.; SONDEOS PORZUNA, S.L.;CONSTRUCCIONES PONCIANO NIENTO, S.L.; CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L.; AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS,S.L.U.; CONSTRUCCIONES OGANDO, S.L. EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L.; CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L.; PROYECTOS ZENALE, S.L.;ARIAS INFRAESTRUCTURA, S.A.;LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.L.; EXCAVACIONES ROBERTO, S.L.; SYR-AMG, S.L.U."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

O prazo de presentación de ofertas será de 26 días naturais, contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no BOP da Coruña
Téngase en conta que se o último día de presentación de ofertas coincidise en domingo ou festivo, trasladarase ao seguinte día hábil.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 05/01/2017
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES CANARGA, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfi

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar