Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03004 16/30
Denominación Reurbanización de Ferrol Vello. Rúa Manuel Comellas
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/pluralidade de criterios de valoración/documentalmente simplificado/regulación harmonizada
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 334.092,47 € (21% IVE)
Orzamento (sen IVE) 276.109,48 €
Publicación en perfil 29/08/2016 12:43:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 29/08/2016 12:43:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 168 de 5/09/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 06/09/2016
Fin 19/09/2016
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico
Plano
ProxectoVer

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 22/09/2016
Hora da apertura 9:15
Data de publicación da apertura na web 20/09/2016 12:32:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 06/10/2016
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 04/10/2016 12:59:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 21/11/2016 12:22:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 21/11/2016
Adxudicatario COPCISA, S.A
Importe de adxudicación (sen IVE) 227044,83
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"PRACE,SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; PROSEMA NOROESTE,S.L.; FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN,S.L.; MISTURAS,S.A.; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. ARIAS INFRAESTRUCTURAS,S.A.;LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.; COPCISA, S.A.; HORDESCÓN S.L.; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L."

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

ESTÁ PENDENTE A PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DE LICITACIÓN NO BOP. UNHA VEZ PUBLICADO SE ESTABLECERÁ A DATA DE REMATE PARA A PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 13 DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE AO DE PUBLICACIÓN. PUBLICADO (ANUNCIO URXENTE) EN DATA 5/09/2016. IMPORTE ANUNCIO: 987,28 €

Seguindo instruccións do xefe de servicio da Unidade, se aclara o erro que consta no prego de cláusulas administrativas particulares:

DONDE DÍ CONTRATACIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó “PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA SOL ENTRE A PRAZA DE ESPAÑA E A RÚA ATOCHA

DEBE DECIR: CONTRATACIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó “PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DE FERROL VELLO. RÚA MANUEL COMELLAS

__________________________________________________________
Datos de formalización do contrato:
Data de adxudicación: 21/11/2016
Data de formalización: 25/11/2016
Adxudicatario: COPCISA, S.A.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar