Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 04001 16/12
Denominación Servizo de transporte en autobús con servizo de acompañante para os menores que acoden ó Centro de Día de Menores conveniado entre o Concello de Ferrol e a Excma. Deputación da Coruña
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista Os licitadores acreditarán a súa solvencia económica e técnica consonte o disposto na cláusula 21.1.e) do prego de cláusulas administrativas particulares
Orzamento (con IVE) 15.565,70 €/ano (10% IVE) O contrato se tramita como expediente anticipado de gastos.
Orzamento (sen IVE) 14.150,64 €
Publicación en perfil 29/08/2016 12:57:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 29/08/2016 12:57:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP Nº 170 DE 7/09/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 08/09/2016
Fin 22/09/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/09/2016
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web 23/09/2016 11:51:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 05/12/2016 13:27:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 07/12/2016
Adxudicatario TRANSPORTE GARCÍA SECO, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 12210,18
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome José Antonio Rodríguez Rey
Cargo

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 07/12/2016
Adxudicatario:  TRANSPORTE GARCÍA SECO, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar