Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 01104 16/31
Denominación Contratación de Sistemas Informáticos para o Concello de Ferrol
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto con pluralidade de criterios de valoración, documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 203.000,00 euros
Orzamento (sen IVE) 167.768,60 euros
Publicación en perfil 01/12/2016 10:22:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil AV 16-31
Data de publicación do anuncio na web 01/12/2016 10:22:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 238, do 19/12/2016
BOP correccións BOP nº 242, do 23/12/2016
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 24/12/2016
Fin 09/01/2017
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, ou en oficinas de Correos con aviso ao órgano de contratación (consultar pregos)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 19/01/2017
Hora da apertura 9:05
Data de publicación da apertura na web 16/01/2017 9:48:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 14/03/2017
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 10/03/2017 11:45:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 19/05/2017 11:01:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 01/06/2017
Adxudicatario INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SLU
Importe de adxudicación (sen IVE) 148918,00
Importe de adxudicación (con IVE) 180190,78
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

VSM SISTEMAS CORUÑA SA; TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA SA; 2KSYSTEMS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL; TAISA-TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, SAU; TECNOLOGÍAS PLEXUS SL; ACUNTIA SA; EDNON SL; SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SAU; INFORHOUSE SL; LOGICALIS SPAIN SLU

Responsable/s

Nome Andrés Picallo Piñeiro
Cargo

Outra información

                   

AVISO SOBRE CORRECCIÓN DO PPT:

Tendo en conta que se detectaron erros no Prego de Prescricións Técnicas deste expediente de contratación, con data do 19/12/2016 retírase provisionalmente dito PPT, mentres se procede á aprobación da rectificación de erros polo órgano de contratación (Xunta de Goberno Local do Concello de Ferrol).

Así mesmo, procederáse á publicación dun anuncio de rectificación no BOP, polo que o prazo de presentación de ofertas comezará a contar a partires do día seguinte á publicación de dita corrección no BOP.

Polo tanto, a publicación do anuncio inicial de licitación no BOP o día 19/12/2016 non abre o prazo de presentación de ofertas, posto que se considera que abrir dito prazo cun prego que contén erros pode supoñer un perxuízo para os licitadores.

As correccións citadas publicaranse neste Perfil o antes posible, para que os licitadores poidan coñecer canto antes o contido definitivo do PPT.

Información de data 20/12/2016
ACTUALIZACIÓN DA INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIÓN DO PPT:

Con data de hoxe, publícase de novo o Prego de Prescricións Técnicas, acompañado do acordo da Xunta de Goberno no que se detalla a rectificación de erros aprobada, que é a seguinte:

Na cláusula 2.1 do PPT: suprímese o punto “Memoria caché interna de nivel 2 de 4 MB”.
Na cláusula 2.3 do PPT:
- onde di “e ADG”, debe dicir “e 6”.;
- e no punto onde se fala do “Soporte multisistema operativo (microsoft (..)”, debe dicir tan só: “Soporte sistema operativo: Microsoft Windows e Linux”.

Lémbrase aos licitadores que o prazo de presentación de ofertas será de quince (15) días naturais contados dende o día seguinte ó da publicación do anuncio de rectificación de erros no BOP. Se o último día para a presentación de ofertas coincidise en sábado, domingo ou festivo trasladaráse ó seguinte día hábil.

Información de data 23/12/2016
PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DE CORRECCIÓN E APERTURA DO PRAZO:

Con data de hoxe, 23/12/2016 publícase no BOP de A Coruña o anuncio de rectificación do PPT, e abrése o prazo de presentación de ofertas, que é de 15 días naturais a contar dende o día seguinte a dita publicación.

Tendo en conta que o citado prazo de 15 días naturais remataría o 7 de xaneiro de 2017, que é sábado e por tanto, non hábil, o último día de presentación de ofertas trasládase ao seguinte día hábil, que é o 9 de xaneiro de 2017.
Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar