Reclamacións e suxestións

1. Datos do/ a interesado/a

2. Tipo de solicitude

3. Identificación da dependencia obxecto da reclamación ou da suxestión

4. Texto da reclamación ou da suxestión

 

Os datos persoais dos usuarios serán tratados coas medidas de seguridade necesarias de acordo co previsto no artigo 9 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Título VIII do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Así mesmo, garantirase a confidencialidade dos datos e non se comunicarán a terceiros fóra dos casos necesarios para xestionar os servizos proporcionados a través desta sede electrónica así como os previstos na normativa vixente, non podéndose utilizar, en ningún caso, para fins comerciais. Calquera usuario poderá exercer en calquera momento o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais, na forma legalmente prevista, ante o Concello de Ferrol, Praza de Armas s/n, 15402 Ferrol.

NORMATIVA APLICABLE

  • Capítulo III do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol, aprobado polo Pleno do Concello de Ferrol o 9 de xullo de 2009 (publicado no BOP da Coruña núm. 256, do 02/12/2009).
  • Instruccións para a aplicación do capítulo III do Regulamento de Participación Cidadá no relativo a suxestións e reclamacións.

INFORMACIÓN

  • Enténdese por suxestión calquera proposta destinada a mellorar a prestación dun servizo de índole municipal ou a calidade do mesmo.
  • As reclamacións serán aquelas que se presenten en relación ás deficiencias dun servizo municipal e teñan por obxecto a corrección das mesmas, estando excluídas todas aquelas que teñan un contido económico, versen sobre un procedemento xudicial aberto ou teñan por obxecto a revisión dun acto municipal.
  • Todos os cidadáns teñen dereito a presentar reclamacións e suxestións sobre as materias de competencia municipal e sobre o funcionamento dos servizos.
  • A presentación dunha reclamación ou suxestión require a presentación de copia do documento oficial de identidade ou á súa exhibición ante o/a funcionario/a do Rexistro Xeral do Concello.
  • Tanto as persoas físicas como as xurídicas poden exercer este dereito.
  • As reclamacións formuladas no presente modelo en ningún caso terán a cualificación de recursos administrativos nin paralizarán os prazos establecidos na normativa vixente para interpoñelos.
  • O reclamante pode desistir en calquera momento da súa petición, mediante declaración expresa dirixida ao Concello de Ferrol.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar