Trámites

IVTM: Solicitude de beneficios fiscais no IVTM (Imposto sobre vehículos de tracción mecánica)

Oficina responsable

Oficina Xestión tributaria
Dirección Praza de Armas, s/n. Planta baixa. 15402 Ferrol
Teléfono 981.944.041
Fax
Email facendaxestion@ferrol.es
Horario Luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

Descrición do trámite

Información previa

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE

Datos solicitante: A persoa solicitante será a obrigada ao pagamento e poderá actuar por medio de representante.

Datos representante: Só se cumprimentarán estes datos cando a persoa solicitante actúe a través dun representante asignado. En caso de persoas xuridicas a representación deberá acreditarse con poder bastante, mediante documento público ou privado con sinatura debidamente lexitimada notarialmente ou por comparecencia. En caso de persoas físicas, bastará con autorización orixinal asinada polo interesado, e a copia dos NIF.

Datos do obxecto tributario: Será necesario cumprimentar todos os datos indicados relativos ao vehículo do que solicita o beneficio fiscal.

Solicitude: Segundo sexa exención ou bonificación marcarase cun X na casiña correspondente e se acompañará a documentación que se indica debaixo de cada apartado.

-En caso de exencións se se trata de:

  1. Vehículo conducido por persoa con discapacidade.
  2. Vehículo destinado a transporte de persoas con discapacidade

Nestos casos a exención aplicarase en tanto se manteñan ditas circunstanciás, tanto aos vehículos conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu transporte.

  1. Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola.

-En caso de bonificacións se se trata de:

  1. Vehículo con antigüidade superior a 25 anos.

De non ter acreditación da data de fabricación, tomarase como data a primeira matriculación, e de non coñecela, tomarase a data na que se deixou de fabricar. En calquera dos casos achegará documentación xustificativa.

  1. Vehículo cuia potencia do seu motor sexa desenvolta polo menos nun 50% por enerxia non contamintante.

Deberá achegarse a documentación técnica que o acredite.

Tramitación: Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a documentación precisa, concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que subsane as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen máis trámites. A solicitude resólvese coa Resolución da Alcaldía que se notificará ao interesado no seu domicilio. O prazo para resolver é de seis meses. Se nese prazo non se resolverá, a solicitude entenderase desestimada.

Documentos relacionados

Documentos para presentar

Lexislación relacionada

- Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

- Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

- Real decreto 1065/2007, de 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

- Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Ferrol.

- Ordenanza fiscal xeral do Concello de Ferrol.

Tramitación

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar