Organigrama municipal

D. Jorge Juan Suárez Fernández (alcalde)

D. Álvaro Montes Celeiro

D. Jesús Basterrechea López

D. Luís Miguel Victoria Gallego

Dª. Sainza Ruiz Ferreño

Dª. María de la Luz Fernández Lemos

Dª. Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte.

Primeiro Tenente de Alcalde, don José Álvaro Montes Celeiro.

Segunda Tenente de Alcalde, dona María Fernández Lemos.

Terceiro Tenente de Alcalde, don Jesús Basterrechea López.

1.- Don Álvaro Montes Celeiro, 1º Tenente de Alcalde e membro da Xunta de Goberno Local: Concelleiro Delegado da Área de Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego, Normalización Lingüística e Promoción económica.

2.- Don Jesús Basterrechea López, 3º Tenente de Alcalde e membro da Xunta de Goberno Local: Concelleiro Delegado da Área de Cultura e Educación , Universidade, Deportes, Turismo e Festas.

3.- Don Luis Miguel Victoria Gallego, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleiro Delegado da Área de Servizos, Sanidade, Consumo, Mercados, Benestar Animal, Obras e Medio Ambiente.

4.- Dona Saínza Ruiz Ferreño, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleira Delegada da Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller.

5.- Dona María Fernández Lemos, 2ª Tenente de Alcalde, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, Mobilidade, Vivenda e Rehabilitación.

6.- Dona Rosa María de las Nieves Méndez Fonte, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleira Delegada da Área de Patrimonio Histórico e Medio Rural.

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:

Contribucións e impostos; tasas e arbitrios e, en xeral, todo o relacionado cos ingresos municipais; servicio de inspección das rentas e exaccións; tesourería e recadación; inventario municipal de bens; administración, adquisición e alleamento de bens municipais; intervención, xestión presupostaria, presuposto e as súas modificacións; operacións de crédito e, en xeral, todo o relacionado coa Facenda Municipal.

Atribucións en materia de emprego, recollendo todas as materias que regulen as condicións favorables e necesarias para favorecer a xeración de emprego.

Atribucións en materia de contratación administrativa e privada tanto na súa preparación, adxudicación, efectos e extinción.

Programa Urban.

Promoción económica e industrial e promoción do comercio.

Competencias relacionadas co persoal funcionario, laboral e eventual, regulamento de funcionarios, bases para o ingreso na función pública municipal.

Consumo.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde.

Vogais:

 • D. José Álvaro Montes Celeiro
 • Dª Saínza Ruíz Ferreño
 • Dª Beatriz Sestayo Doce
 • D. Bruno José Díaz Doce
 • D. Alejandro Langtry Caínzos
 • D. Francisco Javier Breijo Devesa
 • D. José Tomé López
 • Dª Susana Martínez Galdós
 • D. Alejandro Padilla Rodríguez
 • D. Roberto Montero Castrillón
 • Dª Ana María Rodríguez Masafret
 • Dª María Fernández Lemos
 • Dª Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte
 • Dª Mª Esther Leira Penabad

C) Periodicidade: Semanal

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:

Comunicación e relacións institucionais.

En materias relativas a servicios sociais e de promoción e reinserción social, tales como axudas sociais, actividades de fomento e protección de menores, terceira idade e loita contra a drogadicción, dependencia, intervención social, vivendas sociais, oficina de desafiuzamentos.

En materia de Festas e Muller e Igualdade.

En materia de Inmigración, Mocidade e Minorías Étnicas.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleira Delegada da Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller, Dª Sainza Ruíz Ferreño

Vogais:

 • D. Luis Miguel Victoria Gallego
 • D. Jesús Basterrechea López
 • Dª Beatriz Sestayo Doce
 • D. Bruno José Díaz Doce
 • Dª Rosa Martínez Beceiro
 • Dª Susana Martínez Galdós
 • Dª Verónica Casal Míguez
 • D. José Tomé López
 • Dª Fernanda Losada Rodríguez
 • D Roberto Montero Castrillón
 • Dª Ana María Rodríguez Masafret
 • Dª María Fernández Lemos
 • Dª Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte
 • Dª Mª Esther Leira Penabad

C) Periodicidade: Semanal

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:

Planificación urbanística en todos os seus niveis; réxime do solo; ordenanzas de uso; intervención administrativa en obras particulares e, en xeral, todo o relacionado coa actividade urbanística municipal; obras de urbanización; planificación, xestión e execución de infraestructuras.

Mobilidade que inclúe transporte urbano, interurbano, taxis e complementarios.

Vivenda, rehabilitación, obras públicas en xeral.

Competencias en materia de sanidade, salubridade e hixiene, control de alimentos e bebidas e información ó consumidor; política sanitaria, mortuoria; control de potabilidade de augas, piscinas e fontes, servicios fúnebres; laboratorios; habitabilidade de vivendas e, en xeral, todo o relativa á sanidade humana, veterinaria, de alimentos e bebidas.

Conservación e mellora do Medio Ambiente con atención especial ó mantemento dos recursos naturais, o incremento da masa arbórea forestal, a preservación do litoral e a conservación do patrimonio histórico e cultural.

Servicios establecidos coa competencia municipal e os que poidan establecerse no futuro, tales como alumeado público, limpeza, cemiterios, praias, parques e xardíns.

Competencias en materia de augas e rede de sumidoiros incluíndose todas as relacións tanto de carácter xurídico como de funcionamento que teña o Concello coa Empresa Mixta de Augas.

Promoción e fomento do medio rural.

Benestar Animal.

Competencias en materia de Seguridade Cidadá; extinción de incendios; ordenación e regulación do tráfico; protección de persoas e bens; prevención de incendios e seguridade en lugares públicos, praias; protección civil; parque móbil.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleira delegada Titular da Área de Medio Ambiente, Urbanismo, Servicios e Seguridade, dona María de la Luz Fernández Lemos.

Vogais:

 • D. Luis Miguel Victoria Gallego
 • D. Álvaro Montes Celeiro
 • D. Germán Costoya Casas
 • D. Bruno José Díaz Doce
 • Dª. Martina Aneiros Barros
 • D. Francisco Javier Breijo Devesa
 • D. José Tomé López
 • Dª. Verónica Casal Míguez
 • D. José Pedrouzo Bardelas
 • D. Roberto Montero Castrillón
 • Dª Ana María Rodríguez Masafret
 • Dª María Fernández Lemos
 • Dª Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte
 • Dª Mª Esther Leira Penabad

C) Periodicidade: Semanal

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:

Promoción de infraestructuras e actuacións municipais que faciliten o desenvolvemento turístico do Concello en todo o relativo á promoción turística de Ferrol e o seu contorno a todos os niveis.

Educación física e actividades deportivas en xeral.

Festivais e espectáculos públicos; programación e autorización de todo tipo de festexos; actividades culturais e artísticas, museos, bibliotecas.

Fomento e promoción de políticas que permitan a implantación de novas titulacións medias e superiores e, en xeral, desenvolvemento do Campus Universitario acorde coas necesidades da cidade.

Competencias en relación á educación universitaria e non universitaria, programas educativos e, en xeral, o servizo municipal de educación.

Conservación e recuperación do patrimonio. Patrimonio da humanidade.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación o Concelleiro Delegado da Área de Cultura e Educación, Universidade, Deportes, Turismo e Festas, don Jesús Basterrechea López.

Vogais:

 • Dª. Sainza Ruíz Ferreño
 • D. Luis Miguel Victoria Gallego
 • D. Bruno José Díaz Doce
 • D. Germán Costoya Casas
 • Dª Susana Martínez Galdós
 • Dª Mª del Carmen García Fraga
 • Dª Fernanda Losada Rodríguez
 • D. Alejandro Langtry Caínzos
 • D. José Pedrouzo Bardelas
 • D. Roberto Montero Castrillón
 • Dª Ana María Rodríguez Masafret
 • Dª María Fernández Lemos
 • Dª Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte
 • Dª María Esther Leira Penabad

C) Periodicidade: Semanal

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:

Participación Cidadá, Comunicación, Normalización Lingüística. Estatística. Organización e Coordinación Municipal, distribución do Palacio Municipal, control de funcionamento interno

Novas tecnoloxías e modernización.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación o Concelleiro Delegado Titular da Área de Participación, Novas Tecnoloxías e Normalización Lingüística, don José Álvaro Montes Celeiro.

Vogais:

 • D. Luis Miguel Victoria Gallego
 • D. Jesús Basterrechea López
 • D. Bruno José Díaz Doce
 • D. Germán Costoya Casas
 • Dª. Fernanda Losada Rodríguez
 • D. José Tomé López
 • D. Alejandro Langtry Caínzos
 • D. José Pedrouzo Bardelas
 • D. Francisco Javier Breijo Devesa
 • D. Roberto Montero Castrillón
 • Dª Ana María Rodríguez Masafret
 • Dª María Fernández Lemos
 • Dª Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte
 • Dª Mª Esther Leira Penabad

C) Periodicidade: Quincenal

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

A) Atribucións:

Informe das contas da Corporación, especialmente as anuais do Presuposto; supervisión de todas as contas municipais; informe das reclamacións, reparos e observacións que se formularán ás contas durante a súa exposición ó público e emisión de dictames sobre calquera asunto de orde económica, cando o solicitara a Alcaldía, o Pleno ou a Xunta de Goberno Local

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde.

Vogais:

 • D. Jose Álvaro Montes Celeiro
 • D. Luis Miguel Victoria Gallego
 • Dª Beatriz Sestayo Doce
 • D. Bruno José Díaz Doce
 • D. Alejandro Langtry Caínzos
 • Dª Susana Martínez Galdós
 • D. José Pedrouzo Bardelas
 • Dª Fernanda Losada Rodríguez
 • Dª. Verónica Casal Míguez
 • D. Roberto Montero Castrillón
 • Dª Ana María Rodríguez Masafret
 • Dª María Fernández Lemos
 • Dª Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte
 • Dª María Esther Leira Penabad

C) Periodicidade: Mensual

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

F) Será preceptiva a asistencia do Sr. Interventor a esta Comisión

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL

Presidente: D. Jorge Juan Suárez Fernández.

Segundo representante do Concello: Dª. Beatriz Sestayo Doce.

REPRESENTANTES DO CONCELLO NO CONSORCIO PRO-FEIRAS E EXPOSICIÓNS

D. José Álvaro Montes Celeiro (FeC)

D. Bruno José Díaz Doce (PSOE)

ASAMBLEA COMARCAL DA CRUZ VERMELLA

Dª Rosa María Martínez Beceiro

CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA

D. Alejandro Langrtry Caínzos

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DA ÁREA SANITARIA DE FERROL

D. José Álvaro Montes Celeiro

D. Iván Rivas Rico

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA AUTORIDADE PORTUARIA DE SAN CIBRAO, FERROL E A SÚA RÍA

Dª Beatriz Sestayo Doce

CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

Dª Beatriz Sestayo Doce

Dª Susana Martínez Galdós

Dª Eva Espiñeira González

Dª Ana María Rodríguez Masafret

CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS E AUDIOVISUAL DE GALICIA

Dª Eva Espiñeira González

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA SOCIEDADE ANÓNIMA DEPORTIVA RACING CLUB DE FERROL

D. Bruno José Díaz Doce

D. Jesús Basterrechea López

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA EMPRESA MIXTA DE AUGAS (EMAFESA)

D. Jorge Juan Suárez Fernández

D. Jesús Basterrechea López

D. Luis Victoria Gallego

D. José Álvaro Montes Celeiro

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL S.A.

D. Jorge Juan Suárez Fernández.

D. Bruno José Díaz Doce

D. Jesús Basterrechea López

Dª Mª del Carmen García Fraga

D. Roberto Montero Castrillón

Dª Ana María Rodríguez Masafret

EXPONAV

D. Jorge Juan Suárez Fernández

Dª Ana María Rodríguez Masafret

UNIVERSIDADE-CONSELLO SOCIAL

D. Jesús Basterrechea López

UNIVERSIDADE-FUNDACIÓN

Dª Martina Aneiros Barros

UNED

Dª Ana María Rodríguez Masafret

REDE GALEGA DE CONCELLOS POLA SOSTIBILIDADE

D. Bruno José Díaz Doce

Dª María de la Luz Fernández Lemos.

COMISIÓN DE DESAUGAMENTO DA ZONA HIDROGRÁFICA NORTE, DE DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GALICIA-COSTA

D. Bruno José Díaz Doce

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO RÍO DO POZO.

D. Luis Victoria Gallego

FONDO DE COOPERACIÓN GALEGO.

D. Saínza Ruíz Ferreño

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar