Gelego Gelego Español Español
[[imaxe]]
[[galeria]]

Protocolo de acceso a espectáculos

Protocolo de acceso a espectáculos de espazos cerrados de artes escénicas e musicais

[[separador]]
15/09/2020 645870,903341137 09:36 22:06
Auditorio
  • TP
Gratuito

Sinopse

[[contido]]
PÚBLICO ASISTENTE

I. É obrigatorio o uso de máscara durante toda a estancia no Teatro Jofre e no Auditorio de Ferrol.

Quedan exceptuados desta obriga os menores de seis anos. Así mesmo, non será exixible o uso da máscara a aquelas persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria sempre que se poida ver agravada polo uso da máscara, ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoña de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. Neses casos, a persoa deberá levar consigo a acreditación médica da doenza ou dificultade aducida.

II. Porase a disposición do público dispensadores de xel hidroalcohólico con actividade viricida á entrada do espazo.

ACCESO

I. O Teatro Jofre e o Auditorio de Ferrol disporán de itinerarios destinados a dirixir a circulación do público asistente, debendo realizarse o acceso e saída atendendo a estes itinerarios.

II. A apertura de portas realizarase coa antelación suficiente para permitir un acceso gradual.

III. A saída producirase de forma escalonada, atendendo aos itinerarios previstos.

IV. Antes do inicio do espectáculo, así como á súa finalización, informarase por megafonía das medidas de hixiene, distanciamento e saída escalonada do público.

AFORO

I. O aforo máximo permitido en ningún caso superará o 75% do aforo total dos ditos espazos, incluíndo no mesmo tanto ao público asistente como aos traballadores e traballadoras propios dos espazos.

Polo tanto, o dito aforo máximo será de:

* Teatro Jofre: 414

* Auditorio de Ferrol: 660

II. En todo caso, e coa fin de salvagardar a seguridade nos espazos, a venta de entradas, individual ou en grupo, implicará a anulación das butacas colindantes -laterais, dianteira e traseira- ás adquiridas, polo que a asistencia real para cada evento virá determinada pola modalidade de compra realizada polo público asistente, en todo caso inferior ao aforo máximo permitido.

III. Atendendo á evolución da crise sanitaria, e mediante resolución motivada, poderase obviar a anulación de asentos colindantes ás butacas adquiridas, procedendo á venta das butacas ata a cifra máxima, anteriormente reflictida.
[[tags]]