Manual de procedementos

Manual de procedementos

Descargar PDF

Normativa

Guía práctica de contratación pública para profesionais

Descargar PDF

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

Descargar PDF

Orde HAP/1610/2016, do 6 de outubro, pola que se aproba a segunda convocatoria para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

Descargar PDF

Orde HAP/2427/2015, do 13 de novembro, pola que se aproban as bases e a primeira convocatoria para a selección de estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

Descargar PDF

Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020.

Descargar PDF

Regulamento (UE) Nº 13032013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Descargar PDF

Regulamento (UE, Euratom) 20181046 do Parlamento Europeo e do Consello.

Descargar PDF

Resolución do 21 de xullo de 2017, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se resolve a concesión definitiva de axudas da segunda convocatoria para a selección de estratexias DUSI que serán cofinanciadas mediante o Programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

Descargar PDF