Indicadores de Comunicación

Todas as accións de información, comunicación e visibilidade do apoio procedente dos fondos executadas na EDUSI están sometidas a un mecanismo de seguimento basado en indicadores, cuxa metodoloxía está recollida na Guía de Seguimento e Avaliación dos Plans de Comunicación, que se elaborou no marco do GERIP (Grupo Español de Responsables de Información e Publicidade)

A previsión de indicadores para a EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” é a que a continuación se recolle (valor acumulado 2023):

ACTIVIDADES INDICADORES DE REALIZACIÓN CANTIDADE INDICADORES DE RESULTADO CANTIDADE
1. Actividades e actos públicos (xornadas e seminarios) Nº eventos realizados 10 Nº de asistentes 350
2. Difusión en medios de comunicación (notas de prensa, noticias, anuncios, etc.) Nº actos difusión 223
3. Publicacións realizadas (publicacións editadas: folletos, vídeos, etc.) Nº publicacións externas 13 % publicacións distribuidas / editadas 6
Nº Puntos de distribución 4
4. Información a través de páxina web Nº páxinas web 1 Nº visitas 2500
5. Información a través de calquera tipo de cartelería (carteis, pósters, material promocional, etc.) Nº soportes publicitarios 33
6. Instrucións emitidas cara os participantes nos programas operativos (indicacións, correos electrónicos, informacións) Nº documentación interna distribuida 9 % Organismos cubertos 100%
7. Redes de información e publicidade Nº redes 8 Nº reunións
Nº Asistentes