Participación cidadá

Participa na EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” enviando as túas dúbidas e suxerencias a través do seguinte formulario.

Conforme ao disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Serán incorporados aos ficheiros do Concello de Ferrol para a tramitación das reclamacións e suxestións relacionadas cos servizos municipais. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados nestes ficheiros, mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada LO 15/1999.

Acepto