Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) – Programa Operativo de Crecemento Sostible (POCS)

A estratexia Europa 2020 pretende definir as pautas de crecemento da Unión Europea para a década 2010-2020, cuxa finalidade é superar as deficiencias estruturais da economía europea mediante un crecemento intelixente, a través do desenvolvemento dos coñecementos e da innovación, un crecemento sostible, baseado nunha economía máis verde, máis eficaz na xestión dos recursos e máis competitiva, e un crecemento integrador, orientado a reforzar o emprego, a cohesión social e territorial.

Neste período as cidades cobran unha especial importancia dentro deste novo modelo de crecemento intelixente, sostible e integrador, polo que o FEDER apoiará, mediante programas operativos, o desenvolvemento urbano sostible por medio de estratexias que permitan facer fronte de forma integrada aos retos económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais que afectan ás zonas urbanas, destinando polo menos un 5% dos seus recursos.

Para a consecución destes obxectivos nace o PO Plurirrexional de España FEDER 2014-2020, resultado da fusión dos anteriores PO Crecemento Intelixente e PO Crecemento Sostible FEDER 2014-2020. Este programa, cofinanciado polo fondo FEDER, concreta a estratexia e prioridades de intervención da Administración Xeral do Estado, a través dos seguintes eixos:

  • Eixo 4: Economía baixa en Carbono.

  • Eixo 6: Calidade da auga.

  • Eixo 7: Transporte sostible.

  • Eixo 12: Desenvolvemento urbano integrado e sostible.

  • Eixo 13: Asistencia Técnica.

O POPE destina ao Eixo 12 un total de 1.362 millóns de euros, o 13,6 % do seu orzamento total, á realización de actuacións urbanas integradas que persigan diversos obxectivos temáticos, as cales serán xestionadas directamente polas entidades que resulten beneficiarias dos fondos.

Tras un proceso de consulta á Rede de Iniciativas Urbanas, e considerando os resultados obtidos na análise de tipoloxías das cidades españolas, decidiuse concentrar a axuda deste eixo en catro Obxectivos Temáticos:

  • OT2. Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da información e a comunicación.

  • OT4. Favorecer o paso a unha economía con baixo nivel de emisión de Carbono en todos os sectores.

  • OT6. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

  • OT9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020

Descargar PDF

Ligazóns de interese