NÚMERO 1 - XUÑO 2017
Machina #1
NÚMERO 2 - SETEMBRO 2017
Machina #2
NÚMERO 3 - DECEMBRO 2017
Machina #3
NÚMERO 4 - MARZO 2018
Machina #4
NÚMERO 5 - XUÑO 2018
Machina #5
NÚMERO 6 - SETEMBRO 2018
Machina #6
NÚMERO 7 - DECEMBRO 2018
Machina #7
NÚMERO 8 - MARZO 2019
Machina #8