Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

Subvención nominativa Muller e Igualdade - Solicitude

Para presentar a solicitude de maneira electrónica, vostede deberá:

 • Descargar a solicitude e o resto a anexos a encher.
 • Enchelos e asinalos electrónicamente.
 • Tramitar un novo "Rexistro electrónico" e adxuntar toda a documentación a presentar
 • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá un xustificante de rexistro de entrada no Concello.

 • Solicitude da subvención (Anexo I)
 • Acreditación da delegación da Presidencia (no seu caso)
 • Copia do CIF da entidade e D.N.I do presidente/a ou o persoa na que delegue
 • Declaracións (Anexo II)
 • Memoria de actividades (Anexo III)
 • Orzamento de gastos e ingresos (Anexo IV)
 • Declaración menores (Anexo V)

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.


Volver
Rexistro electrónico