Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

PM-04. Solicitude de CERTIFICADO de empadroamento histórico 

¿QUE É O CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO?
É un documento público fehaciente en relación coa residencia no municipio e o domicilio habitual no mesmo conforme a os datos do Padrón Municipal de Habitantes.

¿PARA QUÉ SIRVEN?
Os ciudadanos precisan de certificados de empadronamento segundo lles sean requiridos para a realización de trámites tales como: expedición do DNI., pasaporte, Xefatura de Tráfico (altas, transferencias, matriculación de vehículos, modificación de datos), bolsas de traballo, universidade, parellas de feito, aduanas, residencia de anciáns, solicitude de vivendas, matrículas de institutos, colexios e garderías, Trámites Axencia Tributaria, Colegxación ante colexios profesionais, cursos de formación, adquisición de vivendas, Instalacións municipais etc.

O concello e a Dirección do INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) estableceron un protocolo de colaboración para que os solicitantes do Ingreso Mínimo Vital non teñan que desplazarse presencialmente ás oficinas municipais para obter o certificado de empadroamento que requiere a tramitación desta prestación social. Mediante o procedemento establecido os solicitantes poderán dar ao INSS o seu consentemento para que este organismo poida recabar esa información do Concello.


- ELECTRÓNICAMENTE :

Para presentar a solicitude de manera electrónica, vostede deberá, previa identificación electrónica por calquera dos métodos admitidos polo sistema cl@ve : certificado electrónico, DNIe, cl@ve pin ou cl@ve permanente:

  • Descargar, cumprimentar e asinar o modelo de Solicitude de certificado de empadroamento histórico

  • Premer no botón “Rexistro electrónico” onde se engadirá a documentación a presentar.

  • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá o xustificante de rexistro de entrada no Concello.

- PRESENCIALMENTE : Presentándoo na oficina do Rexistro Xeral,

  • Solitude de certificado de empadroamento histórico
  • DNI do solicitante ou documento acreditativo da súa identidade como Documento Nacional de Identificación de Extranxeiros ou o Certificado de Ciudadano da Unión Europea onde conste o NIE xunto co pasaporte ou documento de identidade do país de orixen.
  • Certificado de defunción (no caso de cerficados por defunción)

Volver
Rexistro electrónico