Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

PM-07. Solcitude de cambio de domicilio no permiso de conducción

CONVENIO COA DGT-FEMP PARA O INTERCAMBIO DE INFORMACION (CAMBIO DE DOMICILIO)


Cando os ciudadáns acudan a empadronarse ou a cambiar de domicilio, os trámites que poderán solicitar no Concello son os seguintes:


-Cambio de domicilio no permiso de conducción.

-Cambio de domicilio no permiso de circulación.


Ambos trámites son de valde para o cidadán, o cal poderá facer un ou os dou, riscando as casillas correpondentes da solicitude, sen ter que desprazarse á Xefatura Provincial de Tráfico de A CoruñaRealízase no negociado de Estatística, o funcionario do concello, previa identificación do solicitante (DNI O NIE) comprobará que o novo domicilio que consta na solicitude é exactamente o mesmo que consta no Padrón municipal.


1.- Documentación do vehículo: permiso de circulación e tarxeta de características técnicas (ITV)


2.- Cumprimentar a solicitude con todos os datos. A solicitud seralle entregada no negociado de Estatística no intre de facer ol trámite. En relación ao domicilio, o funcionario comprobará que o novo domicilio que consta na solicitude é exactamente o mesmo quee consta no Padrón municipal..


Volver