Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

IBI - Bonificación do IBI exercicio 2021 para inmobles destinados a usos de ocio e hostelería, comercial, espectáculos e cultural

O Concello de Ferrol neste procedemento ten establecido expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes e declaración responsable que son de uso obrigatorio polos interesados.
Prazo de presentación: Ata o 31/03/2021

- ELECTRÓNICAMENTE :

Para presentar a solicitude de maneira electrónica, vostede deberá, previa identificación electrónica por cualquera dos métodos admitidos polo sistema cl@ve : certificado electrónico, DNIe, cl@ve pin ou cl@ve permanente:

  • Descargar, encher e asinar os modelos
  • Pulsar no botón “Rexistro electrónico” onde engadirá a documentación a presentar.
  • Unha vez feita a solicitude electrónica obterá o xustificante de rexistro de entrada no Concello.

- PRESENCIALMENTE : Presentándoo na oficina de Registro Xral,

Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Real decreto 1065/2007, de 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

Ordenanza fiscal nº 1 do Concello de Ferrol reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles

Ordenanza fiscal xeral do Concello de Ferrol.


Volver
Rexistro electrónico