Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

PM-08. Solicitude de RENOVACIÓN da inscripción padroal de extranxeiros non comunitarios

Presentar solicitude, obrigatoriamente de forma presencial, debidamente cumprimentada e asinada polo solicitante ou polo seu representante legal. Neste último caso deberá acompañarse o documento acreditativo de dita representación segundo o establecido no apartado 2.2 da Resolución de 17 de febreiro de 2020, da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se dictan instruccións técnicas aos Concellos da xestión do Padrón Municipal publicada no BOE nº 122 de 02/05/2020.

Se así o prefire, pode facer a solicitude na sede electrónica do Concello para o cal deberá dispor de certificado dixital, DNIe ou algún dos sistemas concertados de Cl@ve.

¿Dónde solicitalo?

- PRESENCIALMENTE : Presentándoo na oficina do Rexistro Xeral,

¿Cándo solicitalo?

O artigo 16 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réximen local,establece a renovación periódica, cada dous anos, das inscripcións padroais dos extranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente (actualmente denominada de larga duración).

  • Documento acreditativo da identidade.

  • Modelo de solicitude de renovación da inscripción padroal para extranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente.

  • Modelo de solicitude de renovación da inscripción padroal para extranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente, presentada por un representante.
  • Documento acreditativo da representación.

Nota: o que proceda en cada caso.


  • Real Decreto 2612/1996 de 20 de decembro polo que se modifica o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais.

  • Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rélximen Local.

  • Resolución de 17 de febreiro de 2020, da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se dictan instruccións técnicas aos Concellos da xestión do Padrón Municipal publicada no BOE nº 122 de 02/05/2020.Volver