Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

CP-01 Comunicación Previa de actividade

Calquer persoa física o xurídica que desexe obter unha comunicación previa de actividade.
No caso de solicitalo en nome dun terceiro deberá acreditarse a representación do mesmo.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Rexistro electrónico" ou "Nova solicitude electrónica".
Como facelo presencialmente
Rexistro de entrada do Concello de Ferrol
Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.
Rexistro auxiliar de Urbanismo
Rúa María 52-54, 3ª andar 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.

Como facelo online
Pulsando o botón "Rexistro electrónico" ou "Nova solicitude electrónica"

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.

 • Impreso CP-01 de comunicación previa de actividade.
 • Datos identificativos do solicitante:
  • Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces). Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente a devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas: DNI do representante e documentación acreditativa da representación e Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
 • Carta de pagamento: será confeccionada no momento de presentación da comunicación previa polo Rexistro de Urbanismo (Edificio de Urbanismo, 3º andar).
 • Certificado de EMAFESA xustificativo de que o local está dado de alta no servizo de subministración de auga potable para a actividade a desenvolver (solicitarase no local sito na Praza da Ilustración, 5-baixo). De ser o propietario do local o solicitante, poderá achegar a fotocopia do contrato de subministración de auga potable ao seu nome.
 • Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (escritura de compravenda, contrato de arrendamento, etc).
 • Autorización ou declaración ambiental que proceda.
 • Autorizacións e informes sectoriais preceptivos.
 • Memoria técnica xustificativa da normativa de aplicación, incluíndo a memoria explicativa da actividade a desenvolver e planos acoutados en planta, alzado e sección, así como a xustificación da normativa de aplicación á actividade da que se trate (DB-SI, DB-SUA, sistema de ventilación, cumprimento da normativa acústica...
 • Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que o local é apto para o exercicio da nova actividade en cumprimento dos requisitos esixidos pola vixente normativa (DB-SI, DB-SUA, sistema de ventilación, cumprimento da normativa acústica).
 • Certificado de illamento acústico do local expedido por empresa homologada, asinado por técnico/a competente da empresa homologada (PARA ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA)
 • Declaración responsable (ou certificado colexial) de técnico competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
 • Reportaxe fotográfica, incluíndo fotografías da totalidade de fachada e do interior do local, subscrita polo solicitante e polo técnico competente redactor da documentación.

- RELACIÓN DE ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIÓN PREVIA:


  COMERCIO

 • Establecimientos de productos alimenticios y bebidas, con una superficie útil de exposición y venta al público de 300 m2 o con una superficie de 400 m2.
 • Establecimientos comerciales (Tiendas de ropa o boutiques, mercería, objetos de regalo, bisutería, droguería, aparatos eléctricos, bricolaje, muebles o similares) con una superficie útil de exposición y venta al público de 300 m2 o con una superficie de 400 m2.


 • OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIZO

 • Almacéns con carga de lume de ata 40.000 Mjulios, cunha superficie de ata 300 m2 (agás produtos químicos, farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, praguicidas, herbicidas, pinturas, vernices, ceras ou pneumáticos
 • Garaxe-aparcadoiro privativo de uso individual (categoría 1ª) cunha superficie de ata 300 m2
 • Talleres de reparación de reloxos, xoias, chaves, pequena maquinaria, electrodomésticos e enmarcación e similares, cunha superficie de ata 300 m2.
 • Talleres artesanais de fabricación de zapatos ou fabricación e reparación de roupa cunha superficie de ata 300 m2.
 • Oficinas bancarias cunha superficie de ata 300 m2.
 • Oficinas administrativas cunha superficie de ata 300 m2.
 • Axencias de viaxes, inmobiliarias, aseguradoras, cunha superficie de ata 300 m2.
 • Tinturarías, lavandarías e limpeza en seco cunha superficie de ata 300 m2Servizos fotográficos ata 300 m2.
 • Servizos de copistería, cunha superficie de ata 300 m2.
 • Salóns de peiteado, institutos de beleza e gabinetes de estética cunha superficie de ata 300 *m2.
 • Cambios de uso entre calquera das actividades anteriormente indicadas.


 • Las actividades relacionadas que afecten al patrimonio histórico-artístico o impliquen el uso privativo y la ocupación de los bienes de dominio público estarán sujetas al deber de obtención de previa licencia.


Volver
Rexistro electrónico