Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

CP-08 Comunicación Previa de estadas plataformas elevadoras e valos de obra

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Rexistro electrónico" ou "Nova solicitude electrónica".
Como facelo presencialmente
Rexistro de entrada do Concello de Ferrol
Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.
Rexistro auxiliar de Urbanismo
Rúa María 52-54, 3ª andar 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.

Como facelo online
Pulsando o botón "Rexistro electrónico" ou "Nova solicitude electrónica"


Pulsando o botón iniciar solicitude

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.

  • Impreso CP-08 de comunicación previa de cambio de estadas, plataformas elevadoras e valos de obra.
  • Datos identificativos do solicitante:
    • Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces). Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente a devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
    • Persoas xurídicas: DNI do representante e documentación acreditativa da representación e Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
  • Carta de pagamento da autoliquidación provisional: serán confeccionadas no momento de presentación da comunicación previa polo Rexistro de Urbanismo (Edificio de Urbanismo, 3º andar).
  • Esbozo en planta da situación do valo de obra na rúa, que garanta o paso protexido para peóns de 0,90 m (só para valos de obra).
  • Estadas a partir de dous metros: nomeamento de dirección facultativa competente ou ben, no caso de non ser preciso a elaboración dun plan de montaxe, utilización e desmontaxe, a designación de montador técnico que posúa, como mínimo, dous anos de experiencia profesional e o título básico de prevención de riscos laborais (achegando, no seu caso, a documentación requirida no RD 2177/2004, do 12 de novembro, que modifica o RD 1215/1997, do 18 de xuño).
  • Declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico competente designado, de ser o caso, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.xxxxxx


Volver
Rexistro electrónico