Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello

Calendario de días inhábiles


yukuyk yukyuk
yukyuk yukyuk
yukyuk yukyuk

O calendario de d?as inh?biles, elab?rase con sometemento ao calendario laboral oficial, fixando no seu respectivo ?mbito (administraci?n estatal, auton?mica e local) os d?as inh?biles, -Art. 48.6 da Lei 30/92 de R?xime Xur?dico das Administraci?ns P?blicas e do Procedemento Administrativo Com?n (LRJ-PAC)-. O calendario laboral publ?cao a Direcci?n Xeral de Traballo do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais en cumprimento do establecido no Real Decreto 2001/1983 .

Por tanto, con car?cter xeral ser?n d?as inh?biles:

 • Todos os domingos
 • Determinadas festas relixiosas establecidas en todo o ?mbito nacional, como son: 15 de agosto; 1 de novembro; 8 de decembro; 6 de xaneiro
 • Festas de ?mbito nacional reco?ecidas no Estatuto dos Traballadores: 1 de xaneiro; 1 de maio; 12 de outubro; 25 de decembro
 • Festas de car?cter c?vico: 6 de decembro
 • Festas de car?cter c?vico e relixiosos das Comunidades Aut?nomas e das Entidades Locais

D?as inh?biles do 2015

 • Xaneiro: 1, 6
 • Marzo: 28
 • Abril: 5, 6, 7
 • Maio: 17
 • Xullo: 25
 • Agosto: 15, 16
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

D?as inh?biles do 2014

 • Xaneiro: 1, 6
 • Marzo: 28
 • Abril: 21, 22
 • Maio: 17
 • Xullo: 25
 • Agosto: 15, 16
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25