Formularios de solicitude Estas son as últimas entradas publicadas gl Autorización para recoller documentación Autorización para recoller documentación Modelo constitución de avais bancarios 001 Solicitude xeral BONIFICACIÓN NA TARIFA POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, RECOLLIDA DE LIXO E REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS (POR INGRESOS) SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN NA TARIFA POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, RECOLLIDA DE LIXO E REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS (POR INGRESOS) IBI - Solicitude de bonificación no IBI por familia numerosa Solicitude de bonificación no IBI por familia numerosa IVTM Declaración responsable para o Imposto sobre vehículos de tracción mecánica IVTM Solicitude de beneficios fiscais no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica IVTNU Instancia - Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana MODELO 900D Declaración catastral- Modelo 900D (adquisición propiedade, nova construcción, segregación, división , agregación e agrupación de parcelas, división horizontal...) MODELO DE OTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN MODELO DE OTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE (POR FAMILIA NUMEROSA) SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE (POR FAMILIA NUMEROSA) Solicitud de certificado de bens Solicitude de certificado de posuír ou non posuír bens (rústicos e urbanos ou vehículos) SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ANEXO I - SOLICITUDES BOLSAS COMEDORES E AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2022-2023 SOLICITUDES BOLSAS COMEDORES E AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2022-2023 ANEXO I. XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN. SOLICITUDE Xustificación de Subvención nominativa - ANEXO I. XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN. SOLICITUDE Anexo I. SOLICITUDE Solicitude de subvención nominativa - Anexo I. SOLICITUDe ANEXO II - DECLARACIÓN_SOLICITUDES BOLSAS COMEDORES E AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2022-2023 DECLARACION - SOLICITUDES BOLSAS COMEDORES E AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2022-2023 Anexo II DECLARACIONS Solicitude subvención nominativas - Anexo II DECLARACIONS ANEXO II MEMORIA Xustificación de Subvención nominativa - ANEXO II MEMORIA ANEXO III - AUTORIZACIÓN AXENCIA TRIBUTARIA AUTORIZACIÓN AXENCIA TRIBUTARIA SOLICITUDES BOLSAS COMEDORES E AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2022-2023 ANEXO III XUSTIFICACIÓN. RELACIÓN GASTOS Xustificación de Subvención nominativa - ANEXO III XUSTIFICACIÓN. RELACIÓN GASTOS Anexo III MEMORIA Solicitude Subvención nominativa - Anexo III MEMORIA ANEXO IV . XUSTIFICACIÓN. DECLARACIÓN INGRESOS Xustificación de Subvención nominativa - ANEXO IV . XUSTIFICACIÓN. DECLARACIÓN INGRESOS Anexo IV ORZAMENTO GASTOS E INGRESOS Solicitude Subvención nominativa - Anexo IV ORZAMENTO GASTOS E INGRESOS ANEXO V XUSTIFICACIÓN. PUBLICIDADE E DECLARACIÓNS Xustificación de Subvención nominativa - ANEXO V XUSTIFICACIÓN. PUBLICIDADE E DECLARACIÓNS Anexo V. MENORES Solicitude Subvención nominativa - Anexo V. MENORES Servizo de axuda no fogar Servizo de axuda no fogar SOLICITUDE DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SOLICITUDE DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA Solicitude de autorización para a celebración de festexos populares Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Auditorio de Ferrol Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Auditorio de Ferrol Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol -Carvalho Calero e Centro Cívico de Caranza Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Carvalho Calero e Centro Cívico de Caranza Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Teatro Jofre Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Teatro Jofre Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Torrente Ballester Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Torrente Ballester CADRO DE VALORACIÓN - 2ª Convocatoria CADRO DE VALORACIÓN Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol 2ª Convocatoria de axudas ANUALIDADE 2022 MEMORIA-ACTUACIÓNS SOLICITADAS - 2ª Convocatoria Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2022 MEMORIA-ACTUACIÓNS SOLICITADAS 2ª Convocatoria Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2022 SOLICITUDE - Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol SOLICITUDE Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol 2ª Convocatoria de axudas ANUALIDADE 2022 Solicitude xeral Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol ANEXO I. XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN. SOLICITUDE Xustificación de Subvención nominativa, Muller e Igualdade - ANEXO I. XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN. SOLICITUDE Anexo I. SOLICITUD Solicitude de subvención nominativa Muller e Igualdade - Anexo I. SOLICITUD Anexo II DECLARACIÓNS Solicitude Subvención nominativa Muller e Igualdade - Anexo II DECLARACIÓNS ANEXO II MEMORIA Xustificación de Subvención nominativa, Muller e Igualdade - ANEXO II MEMORIA ANEXO III XUSTIFICACIÓN. RELACIÓN GASTOS Xustificación de Subvención nominativa, Muller e Igualdade - ANEXO III XUSTIFICACIÓN. RELACIÓN GASTOS Anexo III MEMORIA Solicitude Subvención nominativa Muller e Igualdade- Anexo III MEMORIA ANEXO IV . XUSTIFICACIÓN. DECLARACIÓN INGRESOS Xustificación de Subvención nominativa, Muller e Igualdade - ANEXO IV . XUSTIFICACIÓN. DECLARACIÓN INGRESOS Anexo IV ORZAMENTO GASTOS E INGRESOS Solicitude Subvención nominativa Muller e Igualdade- Anexo IV ORZAMENTO GASTOS E INGRESOS ANEXO V XUSTIFICACIÓN. PUBLICIDADE E DECLARACIÓNS Xustificación de Subvención nominativa, Muller e Igualdade - ANEXO V XUSTIFICACIÓN. PUBLICIDADE E DECLARACIÓNS Anexo V. MENORES Solicitude Subvención nominativa Muller e Igualdade- Anexo V. MENORES Modelo de inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás Modelo de inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás Solicitude de declaración de interese público municipal Solicitude de declaración de interese público municipal Acceso a unha rúa peonil Acceso a unha rúa peonil _ Declaración responsable PL-01 Solicitude de informe policial por accidente de tráfico PL-02 Solicitude de informe policial Solicitude De Autorizacion Do Uso Da Via Publica Solicitude De Autorizacion Do Uso Da Via Publica AUTORIZACIÓN DO TITULAR DA VIVENDA Autorización do titular da vivenda Autorización para a realización de trámites en nome doutra persoa AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE TRÁMITES DO PADRÓN DE HABITANTES EN NOME DOUTRA PERSOA DECLARACION RESPONSABLE DO PROXENITOR _ SEN RESOLUCION XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PROXENITOR PARA INSCRICIÓN OU CAMBIO DE DOMICILIO DE MENORES NON EMANCIPADOS NO PADRÓN MUNICIPAL SEN RESOLUCIÓN XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA DECLARACION RESPONSABLE DO PROXENITOR _ APORTANDO RESOLUCION XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PROXENITOR PARA INSCRICIÓN OU CAMBIO DE DOMICILIO DE MENORES NON EMANCIPADOS NO PADRÓN MUNICIPAL APORTANDO RESOLUCIÓN XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA FOLLA DE INSCRICIÓN OU MODIFICACIÓN NO PADRÓN DE HABITANTES Para a presentación telemática é imprescindible que na Folla padroal as sinaturas sexan TODAS dixitais (non se admitirán follas escaneadas),  e debe  acompañarse  de toda  a documentación requirida: acreditación da identidade (DNI,NIE,...); acreditación do domicilio (contrato arrendamento, escritura,...);... Modelo de solicitude de renovación da inscripción padroal para extranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente, presentada por un representante. Modelo de solicitude de renovación da inscripción padroal para extranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente, presentada por un representante. Modelo de solicitude de renovación da inscripción padroal para extranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente. Modelo de solicitude de renovación da inscripción padroal para extranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente. Solicitude de certificado de convivencia Solicitude de certificado de convivencia Solicitude de certificado de empadroamento histórico Solicitude de certificado de empadroamento histórico Solicitude de informe de convivencia pola Policia Local Solicitude de informe de convivencia pola Policia Local Subsanación e mellora da Solicitude de alta, cambio de domicilio ou modificación de datos no Padrón de Habitantes Subsanación e mellora da Solicitude de alta, cambio de domicilio ou modificación de datos no Padrón de Habitantes MODELO SOLICITUDE DE ACTUALIZACIÓN DO GRAO MODELO SOLICITUDE DE ACTUALIZACIÓN DO GRAO DA CARREIRA PROFESIONAL HORIZONTAL DO PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE FERROL (réxime excepcional establecido no art. 12 do Regulamento) MODELO SOLICITUDE RECOÑECEMENTO INICIAL DE GRAO MODELO SOLICITUDE RECOÑECEMENTO INICIAL DE GRAO AO ABEIRO DO DISPOSTO NO REGULAMENTO PARA O RECOÑECEMENTO DA CARREIRA PROFESIONAL HORIZONTAL DO PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE FERROL (réxime excepcional establecido no art. 12 do Regulamento) Inscrición de animais de compañía Inscrición de animais potencialmente perigosos Licenza para a posesión de animais potencialmente perigosos Solicitude de licenza para a posesión de animais potencialmente perigosos Acceso á Praza de Armas - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS (MODELO) MODELO - Acceso á Praza de Armas - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS Solicitude de tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida Modelo de solicitude de tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida Fraccionamento/aprazamento de pagamento das taxas SOLICITUDE DE FRACCIONAMENTO/APRAZAMENTO DE PAGAMENTO DAS TAXAS DESIGNACIÓN DE CONTA BANCARIA E COMUNICACIÓN DA BAIXA DE DATOS BANCARIOS DESIGNACIÓN DE CONTA BANCARIA E COMUNICACIÓN DA BAIXA DE DATOS BANCARIOS ORDE DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA SOLICITUDE DE COMPENSACIÓN DE DÉBEDAS SOLICITUDE DE COMPENSACIÓN DE DÉBEDAS CP-01 Comunicación Previa de actividade CP-02 Comunicación Previa de obras de adaptación do local para o exercicio da actividade CP-03 Comunicación Previa de cambio de titularidade das licenzas de actividade CP-04 Comunicación Previa de cambio de titularidad de las licencias de obras CP-05 Comunicación Previa para inicio de obras menores CP-06 Comunicación Previa de inicio de actividade CP-07 Comunicación Previa de obras maiores e peches CP-08 Comunicación Previa de estadas plataformas elevadoras e valos de obra CP-09 Comunicación Previa de obras para instalacións ou estacións radioeléctricas CP-10 Comunicación Previa de pasaxes DR-01 Declaración responsable actividades recreativas DR-01 Declaración responsable actividades recreativas DR-01 Declaración responsable actividades recreativas DR-02 Inicio espectáculos públicos e actividades recreativas DR-02 Inicio espectáculos públicos e actividades recreativas DR-02 Inicio espectáculos públicos e actividades recreativas FOLLA DE LIQUIDACIÓN LICENZA PARA AS OBRAS MAIORES FOLLA DE LIQUIDACIÓN LICENZA PARA AS OBRAS MAIORES FOLLA DE LIQUIDACIÓN LICENZA PARA AS OBRAS MAIORES FOLLA DE LIQUIDACIÓN LICENZA PARA AS OBRAS MAIORES Licenza municipal de actividade con obras Licenza para adecuación local con protección patrimonial Modelo de Informe de evaluación de edificios SOLICITUDE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS AO AIRE LIBRE OU NA VÍA PÚBLICA SOLICITUDE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS AO AIRE LIBRE OU NA VÍA PÚBLICA Solicitude de certificados urbanísticos Solicitude de licenza de funcionamento de actividades clasificadas Solicitude de licenza de obras de reforma de local en edificios con protección de patrimonio cultural Solicitude de licenza de obras de reforma de local en edificios con protección de patrimonio cultural Solicitude de licenza de primeira ocupación Solicitude de licenza urbanística municipal Solicitude de licenza urbanística municipal